Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024

Liczba wejść na stronę: 26082112
Data (2024-05-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 666
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 294/2022 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Montaż przeponowego naczynia wzbiorczego w pomieszczeniu węzła na terenie MDK przy ul. Przedzamcze 11/15. w Toruniu’’ 29.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 293/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Rekultywacja terenów trawników poprzez nasadzenia krzewów”. 27.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 292/2022Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na: Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa opisanej w §4 pkt.8. Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do wskazanego regulaminu (w załączeniu). Wykonawcą takiej usługi może być jedynie podmiot, który spełnia wymagania ujęte w rozporządzeniu ministra cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. 27.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 291/2022Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi usunięcia graffiti z budynków i budowli w Zespole Staromiejskim, części strefy buforowej UNESCO oraz Fortu Przyczółek Mostowy w Toruniu. 27.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 290/2022Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego nie wpisanego do rejestru zabytków dla schronu artylerzystów A-5 zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Mazowieckiej 40 oraz ekspertyzy stanu technicznego budynku schronu jw. 27.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 289/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania społecznego na grupie 500 mieszkańców Torunia oraz wśród urzędników Urzędu Miasta Torunia, a także przygotowanie i prezentacja raportu z badania. 27.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 288/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Sadzenie konwalii na skwerze przy Alei św. Jana Pawła II 4-6” 26.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 287/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Odbetonowywanie drzew wraz z nasadzeniami krzewów w pasach drogowych w Toruniu”. 26.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 286/2022Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie koncepcji budowy miejsc do parkowania na odcinku ul. Watzenrodego od ul. Grasera do ul. Watzenrodego 8 wraz z zapewnieniem komunikacji i oświetleniem, z podziałem na 4 etapy realizacji robót 26.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 285/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na zakupie i dostarczeniu 10 kwietników - wież kwiatowych. 23.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 284/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na: 1. założenie punktów pomiarowych w postaci dwóch łat wodowskazowych o długości do 1,5 m w studniach systemu odwodnienia na terenie Fortu VI w Toruniu z dowiązaniem geodezyjnym, do pomiaru poziomu zalegania wód gruntowych; 2. wykonanie 1 serii pomiarów współrzędnych płaskich i wysokości punktów dla 16 reperów z dokładnością do 0,1 cm powierzchni poziomej oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły w Toruniu, na odcinku 1460 m od mostu kolejowego do mostu drogowego; 3.sporządzenie dokumentacji z serii pomiarowej, także w wersji elektronicznej z ilustracją graficzną zmian w lokalizacji punktów pomiarowych w odniesieniu do pomiaru zerowego, którego wyniki wraz z lokalizacją reperów udostępni Zamawiający w dniu podpisania umowy. 23.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 283/2022Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów budynków Urzędu Miasta Torunia – zgodnie z art. 62 Prawo budowlane. 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 282/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę wody mineralnej dla Urzędu Miasta Torunia w roku 2023. 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 281/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wynajem i serwis podłogowych mat wejściowych do budynków Urzędu Miasta Torunia. 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 280/2022Urząd Miasta Torunia i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na działania edukacyjne – szkolenia, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6 zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców. 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 279/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn. Renowacja pomnika zegar słoneczny przy placu Rapackiego w Toruniu 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 278/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego na zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu psów policyjnych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji 21.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 277/2022Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację filmu promującego rozwój infrastruktury turystycznej w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 21.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 276/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn. Przeprowadzenie badania społecznego na grupie 500 mieszkańców Torunia oraz wśród urzędników Urzędu Miasta Torunia, a także przygotowanie i prezentacja raportu z badania 19.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 275/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Rozszczelnienie nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza w Toruniu 19.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A