Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 21167
Udział Torunia w związkach i organizacjach

Udział Torunia w związkach i organizacjach
krajowych i międzynarodowych

Związek Miast Polskich
Przystąpienie na mocy uchwały nr 260/92 RMT z 03.09.1992 r.

Siedziba: Poznań

Cele organizacji:

 • wspieranie idei samorządu terytorialnego,
 • gospodarczy i kulturalny rozwój miast polskich.

Składka członkowska: 0,192 zł od 1 mieszkańca Torunia


Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
Przystąpienie na mocy uchwały nr 328/93 RMT z 15.04.1993 r.

Siedziba: Łódź

Cele organizacji:

Zasadniczym celem miast członkowskich jest podejmowanie działań w kierunku zapewnienia mieszkańcom możliwości osiągania pełnego potencjału zdrowotnego (zdrowia rozumianego nie tylko jako brak choroby, ale stan całkowitego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrobytu) w szczególności poprzez:

 • poprawę stanu lokalnego środowiska naturalnego,
 • poprawę stanu zdrowia mieszkańców,
 • wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju,
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb wszystkich ludzi w mieście (żywność, woda, schronienie, bezpieczeństwo, praca),
 • optymalny poziom usług i świadczeń medycznych dostępnych dla wszystkich,
 • udział społeczeństwa w decyzjach dotyczących życia i zdrowia.

Składka członkowska: 0,022 zł od 1 mieszkańca Torunia


Związek Miast Nadwiślańskich
Przystąpienie na mocy uchwały nr 553/97 RMT z 23.10.1997 r.

Siedziba: Toruń

Cele organizacji:

 • poprawa jakości wody, żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej rzeki Wisły,
 • prowadzenie działalności kulturalnej,
 • odnowa walorów przyrodniczych Wisły.

Składka członkowska: 25.000 zł


Lokalna Organizacja Turystyczna "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"
Przystąpienie na mocy uchwały nr 872/05 RMT z 6.10.2005 r.

Siedziba: Toruń

Cele organizacji:

 • wszechstronna promocja wszystkich polskich miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO,
 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w kraju i za granicą,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznych o miastach i miejscach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi, w tym w szczególności z Polską Organizacją Turystyczną, Polską Agencją Rozwoju Turystyki oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi,
 • prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych,
 • pozyskiwanie funduszy na rewitalizację, ochronę i promocję turystyczną miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
 • wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń.

Składka członkowska: 5.000 zł


OWHC - Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa
Przystąpienie na mocy uchwały nr 705/98 RMT z 16.04.1998 r.

Siedziba: Quebec, Kanada

Cele organizacji:

 • pomoc we wprowadzaniu konwencji dotyczącej ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego oraz Międzynarodowej Karty dla ochrony Miast Historycznych,
 • promocja - zarówno w regionie, jak i za granicą - współpracy i wymiany informacji oraz wiedzy pomiędzy miastami historycznymi z całego świata,
 • we współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami, zagwarantowanie lepszych powiązań pomiędzy badaniami prowadzonymi przez specjalistów i ekspertów a potrzebami lokalnych władz.

OWHC we współpracy z UNESCO, Radą Europy i innymi partnerami międzynarodowymi, opracowuje bazę danych Miast Dziedzictwa Światowego i wprowadza sieć komunikacji elektronicznej pomiędzy Miastami Dziedzictwa Światowego przy użyciu Internetu. Prowadzi szkolenia prezydentów i burmistrzów Miast Dziedzictwa Światowego co dwa lata. Informuje władze ONZ, UNESCO i NATO o potrzebie ochrony miast historycznych podczas konfliktów zbrojnych.

Składka członkowska: 6.300 zł


Międzynarodowy Związek Miast Nowej Hanzy

Przystąpienie na mocy uchwały nr 715/98 RMT z 7.05.1998 r.

Siedziba: Lubeka, Niemcy

Cele organizacji:

 • prezentacja przeszłości i współczesności miast Hanzy,
 • ukazanie związków miast należących do wspólnoty,
 • integracja miast członkowskich, nawiązanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich,
 • stworzenie forum wymiany inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i turystycznych,
 • prezentacja dorobku kulturalnego miast,
 • działania na rzecz integracji ludzi zdrowych ze światem osób niepełnosprawnych,
 • współpraca organizacji pozarządowych,
 • wymiana doświadczeń i współpraca młodych ludzi w ramach.

Związek Nowej Hanzy pozwala lepiej zrozumieć i akceptować odmienności kulturowe, obyczajowe, polityczne i społeczne narodów. Uczy tolerancji i wzajemnego poszanowania. Wzmacnia poczucie demokracji i pozwala korzystać z doświadczeń partnerów. Zbliża mieszkańców wschodniej i zachodniej części Europy.

Składka członkowska: nie ma


Regionalna Agencja Poszanowania Energii
Przystąpienie na mocy uchwały nr 720/98 RMT z 07.05.1998 r.

Siedziba: Toruń

Cele organizacji:

 • podnoszenie rangi gospodarki energetycznej,
 • promowanie poszanowania i oszczędności energii,
 • stymulowanie racjonalizacji gospodarki energetycznej,
 • propagowanie i wspieranie działań dla poprawy procesu wytwarzania, dystrybucji i użytkowania wszelkich form energii.

Składka członkowska: 8.000 zł


Lokalna Organizacja Turystyczna
Przystąpienie na mocy uchwały nr 158/03 RMT z 26.06.2003 r.

Siedziba: Toruń

Cele organizacji:

 • promocja turystyczna obszaru działania,
 • wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
 • inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 • współpraca z Polską Organizacją Turystyczną,
 • integracja podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki.

Składka członkowska: 500,00 zł


Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy
Przystąpienie na mocy uchwały nr 183/03 RMT z 24.07.2003 r.

Siedziba: Brodnica

Cele organizacji:

 • wspieranie i inicjowanie działań gmin, miast i powiatów leżących w dorzeczu rzeki Drwęcy na rzecz rozwoju kulturalnego i gospodarczego tego obszaru,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzania aktywności społecznej i dalszego upodmiatawiania społeczeństwa,
 • działania na rzecz wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów na obszarze dorzecza rzeki Drwęcy oraz proekologicznego ich zagospodarowania,
 • wspieranie i prowadzenie wspólnych inicjatyw gospodarczych,
 • inspirowanie i  podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu rozwojowi gmin, miast i powiatów naddrwęckich.

Składka członkowska:


Stowarzyszenie Zielone Płuca Polski
Data przystąpienia do organizacji: 25.10.2006 r.


Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
Przystąpienie na mocy uchwały nr 158/03 RMT z 27.10.2011 r.


Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju
Przystąpienie na mocy uchwały nr 66/11 RMT z dnia 17.03.2011 r.
Potwierdzenie członkowstwa: 18-24.10.2011 r.


Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"
Przystąpienie na mocy uchwały nr 499/13 RMT z dnia 21.02.2013 r.

 • Siedziba: Toruń
 • Składka członkowska: 0,10 zł / mieszkańca / rok


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"
Przystąpienie na mocy uchwały nr 192/15 RMT z dnia 19.11.2015 r.

 • Siedziba: Toruń
 • Składka członkowska: 15 000 zł / rok


Stowarzyszenie "Droga Ekspresowa S10"
Przystąpienie na mocy uchwały nr 105/201 z dnia 11.04.2019 r.

 • Siedziba: Wałcz
 • Składka członkowska: 10 000 zł / rok/-/

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Pietrowski
Data wytworzenia: 26-04-2013
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 26-08-2019 16:10:59
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt