Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 39012
Prawo lokalne, dokumenty

 
Na podstawie upoważnień wynikających z ustaw gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym rada Miasta Torunia oraz Prezydent Torunia mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
 • wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
 • organizacji urzędów i instytucji gminnych,
 • zasad zarządu mieniem gminy,
 • zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Do Rady Miasta Torunia należy także m.in.:
 • podejmowanie uchwał w sprawie zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wzruszającego uchwałę Rady;
 • ustalanie wynagrodzenia Prezydenta Miasta;
 • określanie zasad i kierunków współpracy z gminami w kraju i za granicą;
 • znaków Miasta Torunia.

W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Miasta Torunia w formie uchwały.

W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać prezydent, w formie zarządzenia. Zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady miasta. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej. Prezydent przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Rada może przekazać swoje kompetencje Prezydentowi, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Prawo do zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:
 • Prezydentowi - zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym;
 • Przewodniczącemu - zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze Statutu;
 • Przewodniczącemu wraz ze wszystkimi Wiceprzewodniczącymi;
 • Komisjom Rady;
 • Konwentowi Seniorów;
 • Klubom Radnych;
 • radnym w liczbie co najmniej czterech;
 • Kapitule Honorowych Wyróżnień Miasta Torunia, w przypadku nadawania honorowych wyróżnień Miasta Torunia. Projekt uchwały musi uzyskać pisemne poparcie co najmniej 2/3 ustawowego składu Rady;
 • radom okręgów w sprawach związanych z ich zakresem działania na podstawie podjętych uchwał;
 • grupie co najmniej 150 mieszkańców Miasta Torunia posiadających prawo wybierania na podstawie ustawy regulującej ordynację do rad gmin;
 • innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące sposobu stanowienia przepisów lokalnych, zaczerpnięte ze Statutu Gminy Miasta Toruń:

(...)
  § 30.
 1. Podmiot występujący z inicjatywą uchwałodawczą obowiązany jest przedstawić projekt z uzasadnieniem oraz opinią co do jego zgodności z prawem. Treść projektu uchwały powinna być zredagowana precyzyjnie oraz powinna odpowiadać tytułowi projektu uchwały. Ponadto projekt uchwały winien być czytelnie podpisany przez wnioskodawców.
 2. Projekt uchwały powinien zawierać:

  1) właściwą podstawę prawną;
  2) termin wykonania uchwały;
  3) wykonawcę uchwały;
  4) uzasadnienie.

 3. Uzasadnienie obejmuje:

  1) wyjaśnienie potrzeby i celu wydania uchwały;
  2) przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana;
  3) wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym;
  4) przedstawienie przewidywanych skutków, np.: społecznych, gospodarczych, finansowych, moralnych.

 4. Projekt uchwały powinien być zaopatrzony w opinię prawną, w odniesieniu do projektów Prezydenta pochodzącą od radcy prawnego Urzędu lub jednostki organizacyjnej Miasta Torunia przygotowującej projekt uchwały, w odniesieniu do projektów radnych, komisji, klubów od doradcy prawnego Rady.
 5. Wniosek mieszkańców musi zawierać projekt uchwały zaopiniowany przez radcę prawnego lub adwokata w zakresie zgodności projektu z prawem, uzasadnienie oraz listę osób popierających pozwalającą stwierdzić, że jest to mieszkaniec Miasta Torunia oraz fakt poparcia. Każda strona listy musi zawierać w nagłówku jednoznaczne stwierdzenie czego wniosek dotyczy i wskazywać imię i nazwisko osoby występującej w imieniu wszystkich wnioskodawców. Lista musi zawierać czytelne dane wnioskodawców tj. imię i nazwisko, adres, nr PESEL oraz podpis.
  • Projekt mieszkańców powinien zostać rozpatrzony przez Radę, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia. Przed jego rozpatrzeniem Przewodniczący występuje do Prezydenta, właściwych komisji Rady i innych instytucji o opinię.
 6. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez doradcę prawnego Rady.
 7. Projekt przekazuje się Przewodniczącemu, który przed wniesieniem pod obrady Rady może skierować go do komisji.
 8. Rada jest obowiązana rozpatrzyć projekt na najbliższej lub kolejnej sesji.
 9. Rada może, z zastrzeżeniem ust. 10, przyjąć projekt bez poprawek, z poprawkami, odrzucić go, skierować do rozpatrzenia przez właściwe komisje lub odesłać do wnioskodawcy celem uzupełnienia.
 10. Projekt uchwały regulującej akty prawa miejscowego rozpatrywany jest w trybie dwóch czytań. Oba czytania mogą być przeprowadzone na tej samej sesji, jeżeli przedmiot regulacji nie budzi wątpliwości, a do projektu nie zgłoszono istotnych poprawek merytorycznych.
 11. Propozycje zmian do projektu uchwały powinny być zgłoszone na piśmie w formie konkretnego zapisu i nie powinny budzić zastrzeżeń prawnych.
 12. Za pośrednictwem Przewodniczącego każdy radny może zwrócić się o opinię Prezydenta lub o dodatkową opinię prawną.
 13. Uchwały Rady powinny odpowiadać zasadom techniki legislacyjnej.
  § 31.
 1. Przewodniczący może przed wniesieniem projektu uchwały pod obrady Rady skierować go do komisji. W odniesieniu do projektów uchwał regulujących akty prawa miejscowego oraz projektów uchwał będących wnioskami mieszkańców jest do tego zobowiązany.
 2. Jeżeli projekt uchwały, z wyjątkiem projektu pochodzącego od Prezydenta lub 1 ustawowego składu Rady, nie odpowiada wymogom § 30 Regulaminu, to nie nadaje mu się dalszego biegu. Przewodniczący zwraca taki projekt wnioskodawcy do uzupełnienia.
 3. Projektowi uchwały, z wyjątkiem projektu pochodzącego od Prezydenta lub 1 ustawowego składu Rady, nie spełniającemu wymogów § 30 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu może zostać nadany dalszy bieg. W takim wypadku Przewodniczący wyjaśnia powód rezygnacji z kompletnego uzasadnienia projektu.
 4. Za termin złożenia projektu, z wyjątkiem projektu pochodzącego od Prezydenta lub 1 ustawowego składu Rady, uważa się termin złożenia w Biurze Rady projektu uchwały spełniającego wymogi § 30 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu lub datę nadania projektowi dalszego biegu w sytuacji określonej w § 31 ust. 3 Regulaminu.
  § 32.
 1. Wnioskodawca może wycofać projekt uchwały w każdej chwili, nie później jednak niż do czasu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego.
 2. Jeżeli przed głosowaniem projektu uchwały okaże się, że nie spełnia on wymogów w zakresie inicjatywy uchwałodawczej, to Przewodniczący uzna projekt za wycofany.

 3. § 33.
  Jeżeli podjęcie uchwały jest uzależnione od uzgodnienia lub zaopiniowania projektu przez uprawniony do tego organ, Przewodniczący, przed umieszczeniem projektu uchwały w porządku obrad, doręcza go temu organowi celem zaopiniowania. Projekty uchwał, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych przez Prezydenta, dotyczące innych podmiotów niż podmioty gminy wymagają pisemnego potwierdzenia, iż są składane za wiedzą i akceptacją tych podmiotów.

  § 33a.
  Projekty uchwał nie rozpatrzone do końca kadencji Rady są zwracane do wnioskodawcy. Wnioskodawca może skierować ponownie ten sam projekt pod obrady Rady.
(...)

Szczegółowe informacja na temat przebiegu sesji Rady Miasta Torunia, udziału w obradach oraz głosowania można znaleźć w Regulaminie Rady Miasta Torunia.
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 01-07-2003
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 19-11-2015 16:54:02
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt