Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 23.06.2024

Liczba wejść na stronę: 28568
Zasady działań kryzysowych

Sprawy związane z określeniem obowiązków, kompetencji i uprawnień do działania w sytuacjach kryzysowych jak również usuwania skutków zagrożeń określa szereg aktów prawnych:

 • 2001, Dz. U. nr 142, poz. 1591 - ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 ze zmianami;
 • 2001, Dz. U. nr 142, poz. 1592 - ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5.06.1998 ze zmianami;
 • 2002, Dz. U. nr 62, poz.558 - ustawa o stanie klęski żywiołowej;
 • 2002, Dz. U. nr 215, poz.1818 - rozporządzenie rady ministrów z dnia 3.12.2002 w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania;
 • 2002, Dz. U. nr 113, poz.985 - ustawa z dnia 21.06.2002 o stanie wyjątkowym;
 • 2002, Dz. U. nr 156, poz.1301 - ustawa z dnia 29.08.2002 o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej;

Ponadto szczegółowe akty prawne określające właściwości i zadania oraz obowiązki służb i inspekcji należących do administracji zespolonej.


Znajdujący się w strukturze Urzędu Miasta Torunia Wydział Ochrony Ludności prowadzi działania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach zagrożenia masowego dla życia lub zdrowia ludzi, mienia w wielkich rozmiarach i środowiska.

W przypadku zdarzeń jednostkowych podejmowanie działań należy do właściwych służb i inspekcji, takich jak: Straż Miejska, Policja, Państwowa Straż Pożarna, SANEPID, itp., zgodnie z ich właściwościami i określonymi odrębnymi przepisami regulującymi obowiązki tych służb.

Zakres działania Wydziału Ochrony Ludności UMT:

 • prowadzi Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej oraz zapobieganiem nadzwyczajnym zagrożeniom, prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej oraz obronne;
 • opracowuje "Program Mobilizacji Gospodarki Miasta Torunia";
 • współpracuje z Komendą Miejską Policji i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.


Do pobrania:


W ramach zarządzania kryzysowego, które można zdefiniować jako uporządkowaną działalność polegającą na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym lub przejmowaniu nad nimi kontroli i kształtowaniu ich przebiegu w drodze zaplanowanych działań oraz odtwarzaniu zasobów lub przywracaniu im ich pierwotnego charakteru, Wydział Ochrony Ludności prowadzi następujące czynności:

 • monitorowanie występujących klęsk żywiołowych prognozowanie rozwoju sytuacji;
 • realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej;
 • opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego;
 • przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;
 • realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej;
 • kierowanie działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarach i w obiektach jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezydenta;
 • sporządzanie rocznych planów pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
 • przygotowywanie protokołów grup roboczych o charakterze stałym i czasowym Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
 • opracowywanie sposobów ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagrożeń w oparciu o monitorowanie, prowadzone analizy
 • podejmowanie działań planistycznych dotyczących sposobów reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej;
 • podejmowanie działań mających na celu powiększenie sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania;
 • podejmowanie działań polegających na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń;
 • przywrócenie zdolności reagowania poprzez odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody;
 • utworzenie, organizacja i prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z warunkami technicznymi i standardem wyposażenia obowiązującymi dla tego typu ośrodków oraz realizacją zadań wynikających z tego zakresu;
 • organizacja i prowadzenie Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w zakresie wykonywania zadań związanych z tworzeniem i zarządzaniem systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:
  • prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta,
  • organizowanie systemu łączności, alarmowania, i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze miasta,
  • budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z koordynacją działań miejskich służb porządkowo- ochronnych;
 • ocena zagrożeń i stanu bezpieczeństwa na podstawie informacji przekazanych przez Policję, Państwową Straż Pożarną i inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska;
 • opracowanie - wspólnie z organami Policji i Straży Pożarnej - programy poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta:
  • organizacja szkoleń, ćwiczeń i pokazów w zakresie zarządzania kryzysowego, ratownictwa i samoratownictwa dla ludności,
  • edukacja i popularyzacja zagadnień zarządzania kryzysowego w celu poprawy bezpieczeństwa powszechnego;
 • określanie potrzeb i przygotowywanie planów finansowych niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie realizacji programów bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta;
 • współpraca z odpowiednimi służbami porządkowo-ochronnymi powiatu toruńskiego;Dane kontaktowe:

Wydział Ochrony Ludności
ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

Telefon: 56 611 93 00
e-mail: wol@um.torun.pl

W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej uruchamiane są całodobowe dyżury telefoniczne dla mieszkańców.

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 01-07-2003
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 13-05-2022 09:24:42
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt