Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26213213
Data (2024-06-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 302
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 50/2022Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.08.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 11/2022, znak WIR.II.747.5.2.2022.DK 17.08.2022
Inne dokumenty 49/2022Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia , że wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję SKO w Toruniu z dnia 13.06.2022r znak SKO-72-110/22 08.08.2022
Inne dokumenty 48/2022Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód 05.08.2022
Inne dokumenty 47/2022Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, znak GD.ZUZ.5.4210.229.2022.MRc 05.08.2022
Inne dokumenty 46/2022Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku przy ul. Rybaki 57 03.08.2022
Inne dokumenty 45/2022Informacja Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków dwóch budynków z dawnego zespołu gazowni miejskiej 01.08.2022
Inne dokumenty 44/2022Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.07.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, znak: WIR.II.746.1.24.2022.ML 28.07.2022
Inne dokumenty 43/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – Bit City II”, wszczęte na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 22.07.2022
Inne dokumenty 42/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny-Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą...", znak: WOO.420.39.2020.DK.37 20.07.2022
Inne dokumenty 41/2022Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, znak: GD.ZUZ.5.4210.166.2022.SK 19.07.2022
Inne dokumenty 40/2022Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, znak: GD.ZUZ.5.4210.144.2022.SK 19.07.2022
Inne dokumenty 39/2022Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.07.2022r zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości, znak: WIR.II.747.5.2.2022.DK 18.07.2022
Inne dokumenty 38/2022Obwieszczenie Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 13.07.2022 o wydaniu decyzji dot. inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Łącznej w Toruniu na odc. od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej oraz ul. Okólnej na odc. od ul. Łącznej do ul. Kniaziewicza" 14.07.2022
Inne dokumenty 37/2022Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację dwóch urządzeń wodnych, znak: GD.ZUZ.5.4210.202.2022.ACS 24.06.2022
Inne dokumenty 36/2022Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków reliktu średniowiecznych murów obronnych Nowego Miasta Torunia 17.06.2022
Inne dokumenty 35/2022Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z istniejącej studni głębinowej, znak GD.ZUZ.5.4210.166.2022.SK 14.06.2022
Inne dokumenty 34/2022Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie o wszczęciu postęowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z czterostanowiskowej myjni samochodowej przy ul. Pigwowej 3 w Toruniu, znak GD.ZUZ.5.4210.144.2022.SK 14.06.2022
Inne dokumenty 33/2022Obwieszczenie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wydaniu decyzji udzielającej spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę ujęcia wód "Mała Nieszawka" poprzez wykonanie dwóch studni zastępczych- studni nr 10d/B i 12d/B, na działkach nr 422/1 i 413/1 obręb Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, powiat toruński. 31.05.2022
Inne dokumenty 32/2022Obwieszczenie - Zgodnie z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 20 maja 2022 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał decyzję znak: ŚG-V.7430.11.2022, zatwierdzającą, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Gdańsku, Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla budowy gazociągu ON 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. 25.05.2022
Inne dokumenty 31/2022Obwieszczenie - Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, ze zm.) Dyrektor Zarząd u Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości inform ację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla budowy przyłącza wodociągowego dla Rodzinnych Ogródków Działkowych Zacisze i Prząśniczka przy ul. Rudackiej w Toruniu na działkach o nr ewidencyjnych 10, 11, 12, 13 obręb 68 Toruń, miasto Toruń, które znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. 25.05.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A