Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25983337
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 31/2022

Obwieszczenie - Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, ze zm.) Dyrektor Zarząd u Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości inform ację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla budowy przyłącza wodociągowego dla Rodzinnych Ogródków Działkowych Zacisze i Prząśniczka przy ul. Rudackiej w Toruniu na działkach o nr ewidencyjnych 10, 11, 12, 13 obręb 68 Toruń, miasto Toruń, które znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.05.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
03.06.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść obwieszczenia (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Władysław Kołybski
Data wytworzenia: 25-05-2022
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 25-05-2022 15:35:54
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 25-05-2022 15:42:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A