Strona G³ówna    Dostźp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzźdu Miasta Torunia jest dostźpny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 22.02.2024

Liczba wejœę na stronź: 25168
Wykazy nieruchomoœci przeznaczonych do rozdysponowania

Wykazy nieruchomoœci przeznaczonych do rozdysponowania - 2018


 


UWAGA!
Zmiana w sposobie publikacji wykazów >>> PRZEJD do obwieszczeń zamieszczanych od 1 paŸdziernika 2018 r.


Metryczka
Podmiot udostźpniaj¹cy: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzy³: Dyrektor WGN
Data wytworzenia: 01-12-2016
Kto opublikowa³: Joanna Bach
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikowa³: Pawe³ Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 27-09-2018 09:58:22

bip.gov.pl U R Z „ D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona G³ówna |  Dostźp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt