Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25982999
Data (2024-04-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 258/2022Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę przy ul. Winnica 69, parterowego murowanego budynku mieszkalnego o pow. ok. 42 m2, składającego się z trzech części tj. części głównej i dwóch przybudówek, z dachem na belkach drewnianych pokrytym papą oraz demontaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych i cokole betonowym z bramą wjazdową i furtką o długości ok. 34 mb. Budynek niezamieszkały, instalacje wody i energii elektrycznej odłączone. 31.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 257/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Rewaloryzacja alei robiniowej przy ul. Dekerta”. 31.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 256/2022W celu szacowania wartości zamówienia Wydział Promocji i Turystyki zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi polegającej na przygotowaniu krótkiego (180-300 sekund) materiału filmowego dotyczącego hanzeatyckich korzeni Torunia. 31.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 132/2022Data zgromadzenia: 04.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Rynek Staromiejski okolice pomnika Mikołaja Kopernika
31.08.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 99/2022Informacja Prezydenta Miasta Torunia dotycząca operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Toruń. 31.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6220.2/2022Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku handlowo – magazynowego przy ul. Płaskiej 40-42 w Toruniu (dz. nr 148/12, 207/12 – obręb 45)” 31.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 5.6220.5/2022Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków wielorodzinnych CT przy ul. Winnica w Toruniu (dz. nr 191/2, 191/4, 191/5, 191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16, 191/17, 191/18, 191/19, 191/20, 191/22 – obręb 57, dz. nr 13/1, 6/2 – obręb 58)” 31.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 674015/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19 sierpnia 2022 r., znak: WAiB.6740.15.1.1.2022 MB z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Polnej w Toruniu polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku pomiędzy ul. Szosa Chełmińska a ul. Legionów w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: 4/3, 5/3 (działka po podziale działki nr 5/2), 10, 11, 12/2, 20 w obrębie 33. Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr: 4/1 – obręb 33 (ul. Szosa Chełmińska), 9 – obręb 33 (ul. Szosa Chełmińska), 23/8 – obręb 33 (ul. Inżynierska), 23/12 – obręb 33 (ul. Legionów). 30.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 318/2022Informuję, że Pan Jan Kowalski dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Małgorzatki 4 w Toruniu (dz. nr 273, obręb 46) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 30.08.2022
Zarządzenie PMT 310/2022w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury "Dwór Artusa" w Toruniu 30.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 255/2022W związku z planowanym wszczęciem postępowania na świadczenie w 2023 roku usług w zakresie usuwania i przemieszczania /holowania/ pojazdów z dróg Gminy Miasta Toruń w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988.), w związku z otrzymaną dyspozycją usunięcia pojazdu, w celu zbadania rynku potencjalnych wykonawców z branży obejmującej przedmiot zamówienia, uprzejmie proszę o przesłanie informacji o cenie, za którą bylibyście Państwo gotowi wykonać przedmiotową usługę. 30.08.2022
Informacje o środowisku 16/2022Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz.1029 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 314) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica” dla terenów położonych w otoczeniu mostu gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, obejmującego tereny położone po zachodniej stronie mostu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 30.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.6220.2/2022obwieszczenie PMT o wydanej decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa zakładu o halę magazynowo – produkcyjną w której prowadzony będzie proces cięcia folii oraz budowa hali namiotowej o funkcji magazynowej, wiaty, 5 kontenerów (3 kontenery magazynowe i 2 kontenery biurowe) przy ul. Równinnej 8 w Toruniu (dz. nr 129/7, 115/3, 115/4, 60/1 – obręb 45)” 30.08.2022
Zarządzenie PMT 309/2022w sprawie powołania Komitetu Honorowego 2022 FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND - TORUŃ I FIM POLISH SPEEDWAY GRAND PRIX 2 29.08.2022
Zarządzenie PMT 308/2022w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 307/2022w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 306/2022w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 305/2022w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 19 w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 304/2022w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 303/2022w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Toruniu 29.08.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A