Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 18.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25981120
Data (2024-04-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 105/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi – II TURA (konkurs nr 37.2/2022). 02.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 320/2022Informuję, że DSM Food Specialities Poland sp. z o.o. dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego propan w budynku handlowo-biurowym przy ul. Polnej 140A w Toruniu (dz. nr 24, obręb 44) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 01.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 259/2022Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę baterii w dwóch urządzeniach UPS GreenForce 20 kVA (Zasilacz Bezprzewodowy Delta Power serii GreenForce 20 kVA) - lokalizacja 70/76. 01.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 133/2022Data zgromadzenia: 3.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-17:30
Miejsce zgromadzenia: Ulica Panny Marii przy kościele. Przejście od ulicy Panny Marii koło budynku poczty i kościoła św. Ducha pod pomnik Mikołaja Kopernika.
01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 104/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 37/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 103/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 36/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 102/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: poprzez organizację zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 35/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 101/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie i rozwój sportu przez kluby sportowe w kategorii senior, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 34/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 100/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” -II tura (konkurs 3.2/2022). 01.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 70/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do użyczenia.WGN.6850.8.2022.EB., WGN>6845.193.2020.EB. 01.09.2022
Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron 6833.26.1.2020/2022Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o sporządzonym operacie szacunkowym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Kusocińskiego, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 15/33, 26/8 przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 listopada 2020 r. znak: WAiB.6740.15.13.10.2020 MB, WAiB 38/V/2020(1) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ulicy Kusocińskiego w Toruniu”. 31.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 319/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu przy ul. gen. J. Bema 128 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej n/n 0,4 kV dla zasilania działki nr 90 na terenie przy ul. Osadniczej 5 w Toruniu (inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 88,89,90,91,92,93,94,109, ob. 68), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami.) 31.08.2022
Zarządzenie PMT 318/2022w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 31.08.2022
Zarządzenie PMT 317/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu 31.08.2022
Zarządzenie PMT 316/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Toruniu 31.08.2022
Zarządzenie PMT 315/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 31.08.2022
Zarządzenie PMT 314/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Toruniu 31.08.2022
Zarządzenie PMT 313/2022w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku 31.08.2022
Zarządzenie PMT 312/2022w sprawie powołania Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Torunia do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Torunia w roku 2022 dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 31.08.2022
Zarządzenie PMT 311/2022w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Osadniczej 22, 22B-22D i ul. Osadniczej wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów. 31.08.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A