Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 18.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25981006
Data (2024-04-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 268/2022Urząd Miasta Torunia i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia zapraszają do złożenia oferty celem rozeznania rynku o cenę na działania edukacyjne – szkolenia, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6 zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców. 12.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 267/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Sadzenie konwalii na skwerze przy Alei św. Jana Pawła II 4-6”. 12.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 328/2022Informuję, że Wspólnota Mieszkaniowa dokonała zgłoszenia remontu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szczytnej 10/12 w Toruniu (dz. nr 203 i 202/1, obręb 15) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 09.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 266/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Rewaloryzacja zniszczonej zieleni przyulicznej wzdłuż ul. Mickiewicza – mała architektura”. 09.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 327/2022Informuję, że w dniu 08.09.2022 r. Pani Janina Sypek wycofała wniosek zgłoszenia podłączenia kotła do wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Orlej 1 w Toruniu (dz. nr 656, obręb 31). 08.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 265/2022Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynków technicznego i gospodarczego na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grunwaldzkiej 23-37 w Toruniu 08.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 136/2022Data zgromadzenia: 11.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikolaja Kopernika
08.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 107/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ poprzez realizację w latach 2022-2024 wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – II tura (konkurs nr 27.2/2022). 08.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 106/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez działalność kulturalną, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 38/2022). 08.09.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.38/2022Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1017_A, Toruń, ul. Lelewela 33. 07.09.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.39/2022Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1019_B, Toruń, ul. Młodzieżowa 31A. 07.09.2022
Zarządzenie PMT 328/2022w sprawie przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Torunia 07.09.2022
Zarządzenie PMT 327/2022w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 103 i Łódzkiej 148 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 07.09.2022
Zarządzenie PMT 326/2022w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Podgórskiej 36,38,40 i ul. gen Józefa Dwernickiego 3A, 3B, 3,5 i 7 oraz drogi dojazdowej i powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 07.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 326/2022Informuję, że Pan Jerzy Koralewski dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku warsztatowego na terenie przy ul. Włocławskiej 94A Toruniu (dz. nr 814, ob. 66), zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 07.09.2022
Zarządzenie PMT 325/2022w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu 07.09.2022
Zarządzenie PMT 324/2022w sprawie powołania Gminnego Zespołu do spraw zużycia energii oraz zespołów dziedzinowych do spraw zużycia energii 07.09.2022
Zarządzenie PMT 323/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu 07.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 264/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania: „Nasadzenia lip na Rynku Nowomiejskim (budżet obywatelski)”. 07.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 263/2022Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty celem rozeznania rynku na zakup i dostawę materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz składanki komputerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń. 07.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A