Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 18.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25980719
Data (2024-04-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Obwieszczenia RMT

Ilość dokumentów: 195
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Obwieszczenie RMT 91/2022w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 15.12.2022
Obwieszczenie RMT 90/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. 17.11.2022
Obwieszczenie RMT 89/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 17.11.2022
Obwieszczenie RMT 88/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń. 17.11.2022
Obwieszczenie RMT 87/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. 17.11.2022
Obwieszczenie RMT 86/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli. 15.09.2022
Obwieszczenie RMT 85/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom, pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielom którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość – w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 15.09.2022
Obwieszczenie RMT 84/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia czasowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasta Toruń. 09.06.2022
Obwieszczenie RMT 83/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Muzeum Okręgowe w Toruniu. 09.06.2022
Obwieszczenie RMT 82/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 81/2022w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 80/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Toruńska Agenda Kulturalna. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 79/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Toruńska Orkiestra Symfoniczna w Toruniu. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 78/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 77/2022sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Teatr Baj Pomorski w Toruniu. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 76/2022w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu oraz Dom Muz w Toruniu w jedną instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu oraz nadania jej statutu. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 75/2022w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 27.01.2022
Obwieszczenie RMT 74/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta Torunia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży. 27.01.2022
Obwieszczenie RMT 73/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu. 27.01.2022
Obwieszczenie RMT 72/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 27.01.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A