Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 50977
Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Wydział Kultury:

 1. Rejestr Instytucji Kultury


Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:

 1. Rejestr wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
  • wgląd do rejestru na wniosek, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych - osobowych, w wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

 2. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
 3. Rejestr wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • wgląd do rejestru na wniosek, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

 4. Rejestr wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  • wgląd do rejestru na wniosek, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)


Urząd Stanu Cywilnego:

 1. Akta stanu cywilnego:
  • akta urodzeń;
  • akta małżeństw;
  • akta zgonów;
  • skorowidze do akt urodzeń;
  • skorowidze do akt małżeństw;
  • skorowidze do akt zgonów;
  • akta zbiorowe dot. urodzeń;
  • akta zbiorowe dot. małżeństw;
  • akta zbiorowe dot. zgonów

   Zgodnie z art.79 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. z 2011 Dz.U. Nr 212 poz.1964) z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
   1) odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego
   2) zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich baku
   3) zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

   Wskazane odpisy i zaświadczenia wydaje się w Urzędzie Stanu Cywilnego na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego, a także innych osób niż wskazane, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny (art. 83 ust. 1 i 2 ustawy).


Biuro Obsługi Urzędu i Biuro Kontroli:

 1. Centralny Rejestr Skarg i Wniosków
  • wgląd do rejestru na wniosek, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

 2. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 3. Rejestr Kontroli Zewnętrznych
  • wyniki kontroli dostępne w BIP

 4. Rejestr Kontroli Wewnętrznych
  • wyniki kontroli  dostępne w BIP

 5. Rejestr zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych Prezydentowi Miasta Torunia
  • część jawna oświadczeń jest publikowana w BIP

 6. Wykaz akt osobowych pracowników Urzędu Miasta Torunia
  • wgląd w Archiwum UMT, ul. Grudziądzka 126b, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 7. Wykazy akt osobowych zlikwidowanych przedsiębiorstw:
  Zespół Zapobiegawczo-Leczniczy nr 1, 2, 3, 4; Bursa szkolna; Szkoły (SP nr 21, 22, 29, 30, Gimnazjum nr 13, Zespół Szkół nr 3, Warsztaty Zespołu Szkół Odzieżowych); Przedszkola; Żłobki; DDK Rudak, instytucje kultury; Wydział Oświaty; Przedsiębiorstwo Zieleni; CIS CISTOR
  • wgląd w Archiwum UMT, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 8. Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Torunia
 9. Rejestr Postanowień Prezydenta Miasta Torunia
 10. Rejestr Pism okólnych Prezydenta Miasta Torunia
 11. Rejestr Decyzji Prezydenta Miasta Torunia
 12. Baza rzeczy znalezionych
 13. Informacje o znalezionych psach i kotach - publikowane na stronie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu


Biuro Mieszkalnictwa:

 1. Lista osób  uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych  na dany rok
  • wgląd na wniosek, w Biurze Mieszkalnictwa, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych
  • część publiczna dostępna w BIP, w dziale Ogłoszenia PMT

 2. Wykaz osób z którymi zawarte zostały umowy najmu na lokale mieszkalne, lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia
  • wgląd na wniosek, w Biurze Mieszkalnictwa, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych
  • część publiczna dostępna w BIP, w dziale Ogłoszenia PMT


Wydział Gospodarki Komunalnej:

 1. Ewidencja zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu drogowego
  • wgląd w Wydziale Gospodarki Komunalnej

 2. Ewidencja umów na odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miasta Toruń
  • wgląd w Wydziale Gospodarki Komunalnej

 3. Ewidencja lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
  • wgląd w Wydziale Gospodarki Komunalnej, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 4. Ewidencja zużywanej energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych gminy
  • wgląd w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Wydział Spraw Administracyjnych:

 1. Rejestr mieszkańców
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 2. Rejestr zamieszkania cudzoziemców
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 3. Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 4. Stały rejestr wyborców
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 5. Archiwum kopert dowodowych
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych


Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:

 1. Ewidencja dokumentacji naukowo-konserwatorskich, inwentaryzacji obiektów, dokumentacji projektowych
  • wgląd do dokumentacji w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, po uzyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków. Studenci po okazaniu zaświadczenia z uczelni.

 2. Gminna Ewidencja Zabytków (Gmina Miasta Toruń)
  zobacz też: Rejestr Zabytków Nieruchomych (prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)

 3. Rejestr wydawanych postanowień, decyzji konserwatorskich, odwołań
  • dokumenty udostępniane na wniosek organów kontrolnych

 4. Rejestr wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru Zabytków.
  • dokumenty udostępniane na wniosek organów kontrolnych

 5. Adresowe teczki obiektowe
  • udostępnianie właścicielom obiektu oraz organom kontrolnym


Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

 1. Ewidencja gruntów, budynków i lokali
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii

 2. Rejestr cen i wartości nieruchomości
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii

 3. Komputerowa ewidencja mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące gruntów pozyskanych i zbytych przez GMT.

 4. Komputerowa ewidencja gruntów oddanych w dzierżawę, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie oraz użyczenie, prowadzona dla potrzeb naliczania wysokości opłat.

  Dane zawarte w ewidencji mienia komunalnego jak i ewidencji gruntów oddanych w dzierżawę, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie oraz użyczenie przekazywane są do ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii, który udostępnia informacje w oparciu o regulujące to przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.Wydział Geodezji i Kartografii:

 1. Rejestr nazw ulic
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii

 2. Rejestr punktów granicznych
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii

 3. Uzgodnienia dokumentacji projektowej
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii


Wydział Prawny:

 1. Rejestr Zamówień Publicznych
  • wgląd w Wydziale Prawnym lub na wniosek


Wydział Architektury i Budownictwa:

 1. Rejestr dzienników budowy
  • podlegające wykonaniu decyzje o pozwoleniu na budowę.
   Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

 2. Rejestr wniosków
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

   • rejestr wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
   • rejestr wniosków o wydanie warunków zabudowy
   • rejestr wniosków o wydanie pozwolenia na budowę
   • rejestr wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
   • rejestr wniosków o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

 3. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

   • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie warunków zabudowy
   • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
   • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
   • rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanych przez Prezydenta Miasta Torunia

 4. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

   • rejestr decyzji o warunkach zabudowy
   • rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

 5. Rejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

   • rejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

 6. Rejestr zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych.
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

 7. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • Udostępnianie w Wydziale Architektury i Budownictwa

   • rejestr wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które wpłynęły do Prezydenta Miasta Torunia
   • rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Prezydenta Miasta Torunia

 8. Publicznie dostępny wykaz danych (wykazy zarejestrowanych wniosków, decyzji i postanowień uzgadniających dla inwestycji zaliczonych do potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko lub dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko.
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie działu II ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zmianami).
  • dane dostępne w wersji elektronicznej na platformie www.ekoportal.pl

>>> Przejdź do strony z odsyłaczami do poszczególnych rejestrów WAiB


Wydział Ewidencji i Zezwoleń:

 1. Ewidencja działalności gospodarczej (do 31.12.2011 r.). Obecnie ewidencja prowadzona jest przez Ministra Gospodarki, dostęp internetowy pod adresem: www.firma.gov.pl;
 2. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 3. Rejestr psów ras uznanych za agresywne;
 4. Rejestr zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
 5. Ewidencja stowarzyszeń sportowych i uczniowskich klubów sportowych;
 6. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (stan: 31.08.2022, plik .xlsx);
 7. Ewidencja udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 8. Ewidencja udzielonych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;
 9. Ewidencja wydanych zezwoleń na przewóz drogowy rzeczy na potrzeby własne;
 10. Ewidencja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
 11. Ewidencja sprzętu pływającego służącego do rybactwa śródlądowego;
 12. Ewidencja wydanych kart wędkarskich.
    


Wydział Komunikacji:

 1. Ewidencja kierowców;
 2. Ewidencja pojazdów;
 3. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (stan: 09.08.2021);
 4. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wyniki szkolenia kierowców w poszczególnych OSK;
 5. Ewidencja instruktorów uprawnionych do szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców;
 6. Ewidencja uprawnionych diagnostów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.


Wydział Edukacji:

 1. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych;
 2. Ewidencja obiektów szkolnych i placówek oświatowych;
  Ewidencje prowadzone są w formie elektronicznej i dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta. Osoby, które nie mają dostępu do sieci internetowej mogą uzyskać wydruki z informacjami;

 


Wydział Sportu i Rekreacji:

 1. Ewidencja obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.


Wydział Promocji i Turystyki:

 1. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Toruń.


Wydział Środowiska i Zieleni:

 1. Rejestry wniosków o wydanie decyzji:
  • Pozwolenie wodno prawne
  • Zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów
  • Zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  • Zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  • Zezwalającej na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych
  • Zezwalającej na emisję hałasu
  • Zezwalającej na emisję pyłów i gazów do powietrza z instalacji
  • Zatwierdzającej projekt prac geologicznych z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej
  • Na rozpoznawanie złoża oraz rozpoznawanie złoża i jego udokumentowanie (koncesja)
  • Na eksploatację złoża (koncesja)
  • Na rozpatrzenie dokumentacji hydrogeologicznej oraz dokumentacji geologiczno inżynierskiej
  • Na rozpatrzenie dokumentacji surowcowej

 2. Wykazy:
  • Decyzji o wymiarze kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia
  • Instalacji zgłoszonych przez użytkowników, które nie wymagają pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza

   Informacje zawarte we wnioskach oraz w decyzjach udostępnia się na wniosek osób zainteresowanych w oparciu o przepisy ustawy prawo ochrony środowiska.

 3. Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi.


Biuro Rady Miasta:

 1. Rejestr Uchwał Rady Miasta Torunia

 /-/

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 07-03-2011
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 01-09-2022 09:04:34
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt