Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26213242
Data (2024-06-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 25.6733.3/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ul. Licealnej na działkach nr 304 i 246, obręb 73 w celu przyłączenia nieruchomości położonej przy ul. św. Wojciecha 21A w Toruniu (działka nr 264). 26.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.6733.3/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) na działce 481, obręb 50 w celu przyłączenia nieruchomości położonej przy ul. Jarzębinowej 1B w Toruniu (działka nr 426/2, obręb 50). 26.09.2022
Zarządzenie PMT 343/2022zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030. 23.09.2022
Zarządzenie PMT 342/2022zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Torunia 23.09.2022
Zarządzenie PMT 341/2022zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru do Wydziału Księgowości w Urzędzie Miasta Torunia 23.09.2022
Zarządzenie PMT 340/2022zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru do Wydziału Podatków i Windykacji w Urzędzie Miasta Torunia 23.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 285/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na zakupie i dostarczeniu 10 kwietników - wież kwiatowych. 23.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 284/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na: 1. założenie punktów pomiarowych w postaci dwóch łat wodowskazowych o długości do 1,5 m w studniach systemu odwodnienia na terenie Fortu VI w Toruniu z dowiązaniem geodezyjnym, do pomiaru poziomu zalegania wód gruntowych; 2. wykonanie 1 serii pomiarów współrzędnych płaskich i wysokości punktów dla 16 reperów z dokładnością do 0,1 cm powierzchni poziomej oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły w Toruniu, na odcinku 1460 m od mostu kolejowego do mostu drogowego; 3.sporządzenie dokumentacji z serii pomiarowej, także w wersji elektronicznej z ilustracją graficzną zmian w lokalizacji punktów pomiarowych w odniesieniu do pomiaru zerowego, którego wyniki wraz z lokalizacją reperów udostępni Zamawiający w dniu podpisania umowy. 23.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 112/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA - II Tura (konkurs nr 21.2/2022) 23.09.2022
Informacje o środowisku 17/2022Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)informuję o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (III p., pok. 308) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu - w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 158.03-UP/ZP2, 158.03-US9, 158.03-KD(L)14, 158.03-KD(L)15, 158.03-ZP22 i 158.03 -KDx23, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 23.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 352/2022Informuję, że w dniu 22.09.2022 r. Pan Paweł Romanowski wycofał wniosek zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Przy Skarpie 6 w Toruniu (dz. nr 14/1, obręb 61). 22.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 351/2022Informuję, że Pan Krzysztof Łaszewski dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Spokojnej 18 w Toruniu (dz. nr 536 obręb 35) 22.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 350/2022Informuję, że Pan Paweł Romanowski dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Przy Skarpie 6 w Toruniu (dz. nr 14/1, obręb 61) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 22.09.2022
Zarządzenie PMT 339/2022w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta Torunia 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 283/2022Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów budynków Urzędu Miasta Torunia – zgodnie z art. 62 Prawo budowlane. 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 282/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę wody mineralnej dla Urzędu Miasta Torunia w roku 2023. 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 281/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wynajem i serwis podłogowych mat wejściowych do budynków Urzędu Miasta Torunia. 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 280/2022Urząd Miasta Torunia i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na działania edukacyjne – szkolenia, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6 zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców. 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 279/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn. Renowacja pomnika zegar słoneczny przy placu Rapackiego w Toruniu 22.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 111/2022Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.08. 2022 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w terminie od 1.10 2022 r. do 31.12 2023 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 r.ż. (konkurs nr 39/2022) 22.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A