Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26213239
Data (2024-06-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Treść decyzji podlegających publikacji 25/2022Treść decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa naziemnego zbiornika z ciekłym tlenem wraz z płytą fundamentową na terenie dz. 34/3 obręb 59 przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu” 22.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 23.6733.2/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej na częściach działek nr 324/5, 335/1, obręb 12, stanowiących pas drogowy ul. Popiełuszki w Toruniu, na potrzeby nieruchomości położonej przy ul. Popiełuszki 4/ Rybaki 3-5. 22.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.6220.1/2022obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa instalacji zbiornikowej z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=5x do 10m3 na działkach 220, 221, 222/2, 130/4, 130/6 obręb 57 przy ul. Szosa Lubicka 38/58 w Toruniu” 22.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 19.6220.1/2022obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa stacji paliw wraz z myjnią automatyczną i niezbędnymi urządzeniami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Sinorackiej w Toruniu (części dz. nr 640, 641 – obręb 71)" 22.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6220.3/2022obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa naziemnego zbiornika z ciekłym tlenem wraz z płytą fundamentową na terenie dz. 34/3 obręb 59 przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu” 22.09.2022
Interpelacje, wnioski, zapytania 699/2022Odpowiedzi na wnioski radnych z 42. sesji RMT 21.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 349/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Piotra Drozdowskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Radiowej 5 w Toruniu (dz. nr 178, obręb 73) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 21.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 348/2022Informuję, że Pan Jerzy Jankowski dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Zakątek 15 w Toruniu (dz. nr 135 obręb 42) 21.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 347/2022Informuję, że Pani Iwona Ernest dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Koguciej 37 w Toruniu (dz. nr 310/14, obręb 61) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 21.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 346/2022Informuję, że Pani Grażyna Wilamowska dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Włocławskiej 321 w Toruniu (dz. nr 96/14, obręb 78) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 21.09.2022
Zarządzenie PMT 338/2022zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań wynikających z powierzenia spółce URBITOR sp. z o.o. w Toruniu obowiązku zarzadzania i utrzymania cmentarzy komunalnych w Toruniu. 21.09.2022
Zarządzenie PMT 337/2022w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Lelewela 9A, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 21.09.2022
Zarządzenie PMT 336/2022w sprawie ustalenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Zimowej 67-69 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 21.09.2022
Zarządzenie PMT 335/2022w sprawie ustalenia Regulaminu ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Jakuba Suleckiego 1, ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie 11 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów. 21.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 278/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego na zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu psów policyjnych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji 21.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 277/2022Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację filmu promującego rozwój infrastruktury turystycznej w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 21.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 145/2022Data zgromadzenia: 25.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-14:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
21.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 144/2022Data zgromadzenia: 24.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-14:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
21.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 143/2022Data zgromadzenia: 23.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-14:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
21.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 79/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.270.2020.AM 21.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A