Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 14.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26202816
Data (2024-06-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 21.6733.2/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu o windę osobową, na terenie położonym przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu (część działki nr 188/2, obręb 18). 21.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220.21.2021.5/2022Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali produkcyjnej wraz z instalacją do produkcji taśmy chłonnej i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 37 w Toruniu (dz. 74/3, 74/4 obręb 54)” w związku ze zmianą ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 grudnia 2020 r. znak: WAiB.6220.11.27.33.2020 AG w zakresie zmiany warunku z decyzji zawartego w punkcie 3 dotyczącego wykazu zainstalowanych źródeł hałasu. 21.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.2021.1/2022Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na działce 271 z obrębu 69 przy ul. Lipnowskiej 63 w Toruniu na halę usługowo – produkcyjną dla wyrobu laminatów poliestrowych (dz. nr 271 – obręb 69)” 21.09.2022
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 45. sesji RMT 21.09.2022
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 44. sesji RMT 21.09.2022
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 43. sesji RMT 21.09.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.41/2022Stacja bazowa BT42621 TORUŃ ELANA BTS ul. M. Skłodowskiej Curie 72 20.09.2022
Zarządzenie PMT 334/2022w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Torunia 20.09.2022
Zarządzenie PMT 333/2022w sprawie przeprowadzenia naboru do Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego 20.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 142/2022Data zgromadzenia:23.09.2022
Godzina zgromadzenia:18.30-20.30.
Miejsce zgromadzenia:Dolina Marzeń,bieg mostem J.Piłsudskiego do ulicy Nieszawskiej i powrót do Doliny Marzeń.
20.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 141/2022Data zgromadzenia:12.10.2022
Godzina zgromadzenia:10.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:rozpoczęcie parking przy Orliku,przejście od skrzyżowania Drogi Starotoruńskiej i Szosy Bydgoskiej do Towimoru.
20.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 140/2022Data zgromadzenia:24.09.2022
Godzina zgromadzenia:18.00-20.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku M.Kopernika.
20.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 78/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.100.2022.JF 20.09.2022
Petycje 14/2022Petycja ws. wyznaczenia dodatkowych stanowisk urzędniczych do sprzedaży biletów służących transportowi publicznemu - oddział Urzędu Miasta Torunia w galerii handlowej "Atrium Copernicus". 20.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 345/2022Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn – 0,4 kV dla zasilania dz. nr 129/2, 475, 483, 484, 485 przy ul. Olęderskiej w Toruniu (dz. nr 299, 300, 475, 129/2, 483, 484, 485, 280, 122, 155, 289, 291/1, 129/1, 290, 477 obręb 68) 19.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 344/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Ewy Zakrzewskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie przy ul. Brązowej 13 w Toruniu (dz. nr 141, ob. 72), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) 19.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 343/2022Informuję, że Pan Piotr Drozdowski dokonał zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie przy ul. Radiowej 5 Toruniu (dz. nr 178, ob. 73), zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 19.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 276/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn. Przeprowadzenie badania społecznego na grupie 500 mieszkańców Torunia oraz wśród urzędników Urzędu Miasta Torunia, a także przygotowanie i prezentacja raportu z badania 19.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 275/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Rozszczelnienie nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza w Toruniu 19.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 274/2022Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Torunia, w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny opracowania i druku pocztówek z napisami w języku Brajla w ilości 1000 szt., promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 19.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A