Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 



UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 26448773




Data (2024-07-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 1227
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
45.6730/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające o zmianie nazwy inwestycji w związku z postępowaniem administracyjnych dotyczącym ustalenia warunków zabudowy na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 156-158 w Toruniu (dz. nr 938, obręb 63) 29.09.2022
26.6733/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na terenie położonym przy ul. Szymańskiego w Toruniu (działki nr 207/46, 207/6, 209/2, 142/72, 142/76 obręb 45) 29.09.2022
25.6733.3/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ul. Licealnej na działkach nr 304 i 246, obręb 73 w celu przyłączenia nieruchomości położonej przy ul. św. Wojciecha 21A w Toruniu (działka nr 264). 26.09.2022
24.6733.3/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) na działce 481, obręb 50 w celu przyłączenia nieruchomości położonej przy ul. Jarzębinowej 1B w Toruniu (działka nr 426/2, obręb 50). 26.09.2022
23.6733.2/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej na częściach działek nr 324/5, 335/1, obręb 12, stanowiących pas drogowy ul. Popiełuszki w Toruniu, na potrzeby nieruchomości położonej przy ul. Popiełuszki 4/ Rybaki 3-5. 22.09.2022
20.6220.1/2022obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa instalacji zbiornikowej z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=5x do 10m3 na działkach 220, 221, 222/2, 130/4, 130/6 obręb 57 przy ul. Szosa Lubicka 38/58 w Toruniu” 22.09.2022
19.6220.1/2022obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa stacji paliw wraz z myjnią automatyczną i niezbędnymi urządzeniami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Sinorackiej w Toruniu (części dz. nr 640, 641 – obręb 71)" 22.09.2022
15.6220.3/2022obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa naziemnego zbiornika z ciekłym tlenem wraz z płytą fundamentową na terenie dz. 34/3 obręb 59 przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu” 22.09.2022
21.6733.2/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu o windę osobową, na terenie położonym przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu (część działki nr 188/2, obręb 18). 21.09.2022
2.6220.21.2021.5/2022Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali produkcyjnej wraz z instalacją do produkcji taśmy chłonnej i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 37 w Toruniu (dz. 74/3, 74/4 obręb 54)” w związku ze zmianą ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 grudnia 2020 r. znak: WAiB.6220.11.27.33.2020 AG w zakresie zmiany warunku z decyzji zawartego w punkcie 3 dotyczącego wykazu zainstalowanych źródeł hałasu. 21.09.2022
1.6220.2021.1/2022Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na działce 271 z obrębu 69 przy ul. Lipnowskiej 63 w Toruniu na halę usługowo – produkcyjną dla wyrobu laminatów poliestrowych (dz. nr 271 – obręb 69)” 21.09.2022
1..6733.71/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Prezydenta Miasta Torunia, z dnia 14 kwietnia 2021 r. znak WAiB.6733.11.7.12.2021 DK KZ, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Teatru Muzycznego z wykorzystaniem elementów budynku Kinoteatru Grunwald, na terenie położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu (działka nr 149/1 oraz części działek nr 162 i 163 w obrębie 18). 13.09.2022
20.6733/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie położonym przy Al. Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK oraz przy Al. Św. Jana Pawła II 8 (części działek nr 334 i 259/2, obręb 13) 07.09.2022
25.6733.1/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ul. Licealnej na działkach nr 304 i 246, obręb 73 w celu przyłączenia nieruchomości położonej przy ul. św. Wojciecha 21A w Toruniu (działka nr 264). 05.09.2022
24.6733.1/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) na działce 481, obręb 50 w celu przyłączenia nieruchomości położonej przy ul. Jarzębinowej 1B w Toruniu (działka nr 426/2, obręb 50). 05.09.2022
9.6220.2/2022Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku handlowo – magazynowego przy ul. Płaskiej 40-42 w Toruniu (dz. nr 148/12, 207/12 – obręb 45)” 31.08.2022
5.6220.5/2022Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków wielorodzinnych CT przy ul. Winnica w Toruniu (dz. nr 191/2, 191/4, 191/5, 191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16, 191/17, 191/18, 191/19, 191/20, 191/22 – obręb 57, dz. nr 13/1, 6/2 – obręb 58)” 31.08.2022
674015/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19 sierpnia 2022 r., znak: WAiB.6740.15.1.1.2022 MB z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Polnej w Toruniu polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku pomiędzy ul. Szosa Chełmińska a ul. Legionów w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: 4/3, 5/3 (działka po podziale działki nr 5/2), 10, 11, 12/2, 20 w obrębie 33. Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr: 4/1 – obręb 33 (ul. Szosa Chełmińska), 9 – obręb 33 (ul. Szosa Chełmińska), 23/8 – obręb 33 (ul. Inżynierska), 23/12 – obręb 33 (ul. Legionów). 30.08.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A