Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 29.11.2023

Liczba wejść na stronę: 93055
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT >

Komisje RMT


Komisja Rewizyjna

Zakres działania:
 • kontrola działalności Prezydenta oraz podporządkowanych mu jednostek,
 • działania określone w Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Gminy Miasta ToruńKomisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania:
 • rozpatrywanie skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli,
 • działania określone w Regulaminie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu Gminy Miasta ToruńKomisja Budżetu

Zakres działania:
 • budżet,
 • gospodarka finansami,
 • działalność gospodarcza gminy i innych podmiotów gospodarczych na terenie miastaKomisja Gospodarki Komunalnej

Zakres działania:
 • inicjowanie, planowanie w zakresie zarządzania mieniem komunalnym,
 • transport i komunikacja,
 • zieleń i cmentarze,
 • wodociągi i kanalizacja,
 • zaopatrzenie w wodę,
 • gospodarka odpadami,
 • gospodarka lokalami,
 • energetyka,
 • rolnictwo i ochrona środowiskaKomisja Zdrowia i Rodziny

Zakres działania:
 • problematyka rodziny,
 • polityka społeczna,
 • pomoc społeczna,
 • profilaktyka,
 • ochrona i promocja zdrowiaKomisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zakres działania:
 • funkcjonowanie i przestrzeganie prawa,
 • bezpieczeństwo osób i mienia,
 • porządek publiczny,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • nadzwyczajne zagrożeniaKomisja Oświaty i Sportu

Zakres działania:
 • opieka przedszkolna,
 • oświata,
 • szkolnictwo wyższe,
 • kultura fizyczna,
 • sportKomisja Kultury, Turystyki i Promocji

Zakres działania:
 • kultura,
 • sztuka,
 • ochrona zabytków,
 • promocja miasta,
 • turystyka i wypoczynek,
 • sprawy dotyczące nazewnictwa ulic, placów itp. oraz pomników i tablic pamiątkowychKomisja Rozwoju Miasta

Zakres działania:
 • działania na rzecz rozwoju gminy,
 • wdrażanie programów związanych ze strategią i rozwojem miasta,
 • planowanie przestrzenne,
 • lokalizacja inwestycji,
 • wspieranie i rozwój rzemiosła, handlu, usług i drobnej wytwórczości,
 • procesy rewitalizacyjne oraz przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznych miasta


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A