Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024

Liczba wejść na stronę: 37570
Władze miejskie

 

Miasto Toruń działa poprzez swoje organy, którymi są: Rada oraz Prezydent. Rada liczy 25 radnych. Prezydent powołał trzech zastępców prezydenta.

Organy działają na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów, a także Statutu Gminy Miasta Toruń. Działalność organów Miasta Torunia jest jawna. Ograniczenia jawności działania organów miasta mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Celem samorządu Miasta Torunia jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju oraz dążenie do pełnego uczestnictwa mieszkańców miasta Torunia w życiu wspólnoty.

Samorząd zarządza mieniem komunalnym, na które składają się: własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Miasto Toruń wykonuje zadania publiczne, które nie są zastrzeżone ustawowo na rzecz innych podmiotów, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Ustawa o samorządzie gminnym precyzuje katalog spraw, które należą do zadań własnych gminy. Są to w szczególności sprawy dotyczące:
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Obok zadań własnych miasto Toruń wykonuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone i powierzone przejęte w drodze porozumienia, Miasto wykonuje po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

W celu wykonywania zadań miasto Toruń może tworzyć miejskie jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Może także realizować swoje zadania w innych formach organizacyjnych przewidzianych prawem. Toruń, podobnie jak inne gminy, może się także zrzeszać w formie: związków międzygminnych, utworzonych w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy; porozumień komunalnych zawartych w sprawie powierzenia jednego z gminnych zadań publicznych; stowarzyszeń gmin tworzonych w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów gmin.
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 01-07-2003
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 19-11-2015 16:50:02
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt