Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 21.02.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Oświaty i Sportu
19 lipca 2022, o godzinie 16:00, w trybie zdalnym
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, (…) - DRUK NR 1163.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli - DRUK NR 1128.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Toruń na rok szkolny 2022/2023 - DRUK NR 1165.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - DRUK NR 1168.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1169.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1184.
  8. Korespondencja.
  9. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A