Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 23.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

43 sesja Rady Miasta Torunia
9 czerwca 2022, o godzinie 10:00,
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 42. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Akademii Marynarki Wojennej Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze – DRUK NR 1156.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park Naturalny Wrzosowisko” w Toruniu - DRUK NR 1136.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ronda dr. Tadeusza Ładniaka i ulicy Fortecznej w Toruniu – DRUK NR 1132.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wielki Rów i Koniuchy w Toruniu – DRUK NR 1124 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania radnych do udziału w Komitecie Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń na kadencję 2022-2026 - DRUK NR 1122.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu – DRUK NR 1143.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu – DRUK NR 1052 – I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 19 Toruniu - DRUK NR 1139.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 19 w Toruniu - DRUK NR 1140.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego Miasta Torunia „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – DRUK NR 1108.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasta Toruń na lata 2022–2024 – DRUK NR 1145.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin zamieszkujących na terenie GMT i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych (…) - DRUK NR 1131 - I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Toruniu przy ul. Osadniczej 22, 22B-22D i ul. Osadniczej, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 1120.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, położonych w Toruniu przy ul. Jana Heweliusza 25-61 – DRUK NR 1127.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Poznańskiej 81 – DRUK NR 1129.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Porozumienia dotyczącego współdziałania GMT z Gminą Lubicz w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 100707C ul. Toruńska w Grębocinie/ul. Kresowa w Toruniu” – DRUK NR 1141.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu – DRUK NR 1142.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody – DRUK NR 963 - I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody – DRUK NR 971 - I i II CZYTANIE.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050 – DRUK NR 1137.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022 – DRUK NR 1138 – I i II CZYTANIE.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 kwietnia 2022 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu - DRUK NR 1119.
 28. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Muzeum Okręgowe w Toruniu – DRUK NR 1146.
 29. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia czasowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasta Toruń – DRUK NR 1147.
 30. Wnioski radnych – godz. 14.50.
 31. Przerwa – godz. 15.00 – 16.00.
 32. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 33. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A