Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

41 sesja Rady Miasta Torunia
14 kwietnia 2022, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. Mikołaja Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej oraz z 40. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności za 2021 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
 7. Wręczenie Radnym Miasta Torunia Medalu 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Miasta Toruń na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – DRUK NR 1087.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Łuck w Ukrainie – DRUK NR 1088.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022 - 2050 - DRUK NR 1091.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022 - DRUK NR 1092 – I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grudziądzka 161-169” dla obszaru położonego między ulicą Grudziądzką a linią kolejową w Toruniu - DRUK NR 1093.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu – DRUK NR 1089.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 1084 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Muzeum Okręgowe w Toruniu – DRUK NR 1051 – I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Miasta Toruń do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – DRUK NR 1090.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Fałata 50 (…) - DRUK NR 986.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Torunia na lata 2022-2025 – DRUK NR 1081 - I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych - DRUK NR 1104 - I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: CK „Dwór Artusa” w Toruniu oraz Dom Muz w Toruniu w jedną instytucję kultury o nazwie CK „Dwór (…) – DRUK NR 1094.
 21. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Teatr Baj Pomorski w Toruniu – DRUK NR 1095.
 22. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy - DRUK NR 1096.
 23. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Toruńska Orkiestra Symfoniczna w Toruniu - DRUK NR 1097.
 24. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Toruńska Agenda Kulturalna - DRUK NR 1098.
 25. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (…) - DRUK NR 1099.
 26. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie GMT - DRUK NR 1100.
 27. Wnioski radnych.
 28. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 29. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A