Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 23.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

40 sesja Rady Miasta Torunia
17 marca 2022, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. Mikołaja Kopernika
Protokół z 40. Sesji RMT
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 39. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2021 rok: Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu; Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu; Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Polnej i ul. Ziemi Michałowskiej oraz ul. Pod Dębową Górą i ul. Batorego w Toruniu - DRUK NR 1068.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Toruń niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Toruniu w 2022 roku – DRUK NR 1067.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 19 w Toruniu – DRUK NR 1080.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 1077.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu – DRUK NR 1072 – I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. – DRUK NR 1063.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla miasta Torunia na lata 2022 – 2024” – DRUK NR 1064.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu - DRUK NR 1056.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Jakuba Suleckiego 1, ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie 11 - DRUK NR 843.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXVII 8A, 9B i 9– DRUK NR 1061.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Juliusza Słowackiego 51 w Toruniu – DRUK NR 1060.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały – Toruńskie Szkoły z Psychologiem - DRUK NR 1074.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Radnego Miasta Torunia do przeprowadzenia pierwszego posiedzenia rady okręgu – jednostki pomocniczej Gminy Miasta Toruń kadencji 2021 – 2026 - DRUK NR 1075.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 2021 r. na Prezydenta Miasta Torunia - DRUK NR 1038.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 lutego 2022 r. - DRUK NR 1076.
 22. Wnioski radnych.
 23. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 24. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A