Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

39 sesja Rady Miasta Torunia
17 lutego 2022, o godzinie 10:00,
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 38. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Ślubowanie Radnego Karola Marii Wojtasika.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bumar” dla obszaru ograniczonego ulicami: Grudziądzką, Józefa Wybickiego, Wiązową i Joachima Lelewela w Toruniu - DRUK NR 1044.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia skargi na uchwałę Nr II/7/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2022r. – DRUK NR 1055.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się (…) – DRUK NR 1041 – I i II CZYT
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (…) – DRUK NR 1042.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury Toruńska Agenda Kulturalna – DRUK NR 1045 – I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Baj Pomorski w Toruniu – DRUK NR 1046 – I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji artystycznej Toruńska Orkiestra Symfoniczna w Toruniu – DRUK NR 1048 – I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu - DRUK NR 1049 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy - DRUK NR 1050 – I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Toruniu - DRUK NR 1013.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Toruń do realizacji w partnerstwie projektu pn. „MOBILISE – Sustainable Micro Mobility Interactions” (MOBILISE – Zrównoważone Interakcje (…) - DRUK NR 1053.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 listopada 2021 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu - DRUK NR 1057.
 19. Wnioski radnych.
 20. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 21. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A