Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 23.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

38 sesja Rady Miasta Torunia
27 stycznia 2022, o godzinie 10:00,
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 37. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Torunia - DRUK NR 1039.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Torunia - DRUK NR 1040.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu konsultacji społecznych na 2022 r. – DRUK NR 1010.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie GMT – DRUK NR 988 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kwoty będącej podstawą ustalenia dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej Cistor Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z siedzibą w Toruniu na rok 2022 – DRUK NR 1024.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu” – DRUK NR 997.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu” – DRUK NR 998.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2022” – DRUK NR 958.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2022 - DRUK NR 1012.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej przy ul. Łaziennej 24A w Toruniu - DRUK NR 1016.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 28 przy ul. Krętej 74 w Toruniu - DRUK NR 1011.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 5 przy ul. Hurynowicz 2, nr 4 przy ul. Hurynowicz 12, nr 15 przy ul. Hurynowicz 16, (…) - DRUK NR 1007.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Krętej 76 w Toruniu - DRUK NR 978.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – (…) - DRUK NR 1014.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – (…) - DRUK NR 1015.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2022 roku – DRUK NR 1029.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050 - DRUK NR 1027.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022 – DRUK NR 1028 – I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Okręgu nr 8 - Rubinkowo – jednostki pomocniczej Gminy Miasta Toruń oraz ustalenia ich terminu - DRUK NR 1025.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 listopada 2021 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu - DRUK NR 1036.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 listopada 2021 r. na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia - DRUK NR 1037.
 27. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie GMT - DRUK NR 1017.
 28. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1018.
 29. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych - DRUK NR 1019.
 30. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność GMT (…) - DRUK NR 1020.
 31. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu - DRUK NR 1021.
 32. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta Torunia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem (…) - DRUK NR 1022.
 33. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (…) - DRUK NR 1023.
 34. Przerwa – godz. 14.00 - 15.00
 35. Wnioski radnych.
 36. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 37. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A