Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

34 sesja Rady Miasta Torunia
30 września 2021, o godzinie 10:00, w trybie zdalnym
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 33. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego przy ul. gen. Władysława Andersa i ul. gen. Karola Kniaziewicza oraz ul. Łódzkiej i ul. Włocławskiej w Toruniu - DRUK NR 946.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Hurynowicz i św. Józefa w Toruniu – DRUK NR 943 - I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Grudziądzkiej i ul. Celniczej, w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu - DRUK NR 919 - I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez GMT lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Staszica 2a w Toruniu - DRUK NR 920.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasada wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność GMT, którymi gospodaruje ZGM w Toruniu - DRUK NR 913 - I i II CZYTA
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 26 przy ul. Krętej 74 w Toruniu – DRUK NR 931.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy - DRUK NR 952.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy GMT a Gminą Lubicz porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie budowy drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej (…) – DRUK NR 950.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu - DRUK NR 951 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia Toruńskiej Agendy Kulturalnej oraz Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” w Toruniu i utworzenia instytucji kultury o nazwie Toruńska Agenda Kulturalna – DRUK NR 917.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Toruńska Agenda Kulturalna - DRUK NR 935 – I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 497.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2021 roku - DRUK NR 936.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 - DRUK NR 932.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021 – DRUK NR 933 – I i II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK NR 940 – I CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - DRUK NR 939 – I CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Radnych Miasta Torunia do przeprowadzenia pierwszych posiedzeń rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń kadencji 2021 – 2026 - DRUK NR 953.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 19 września 2021r. - DRUK NR 954.
 25. Wnioski radnych.
 26. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 27. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A