Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

33 sesja Rady Miasta Torunia
9 września 2021, o godzinie 10:00,
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 32. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej i gen. J. Dwernickiego w Toruniu – DRUK NR 916 - I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego przy ul. Rypińskiej 44-54 w Toruniu - DRUK NR 918 - I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Toruniu - DRUK NR 785.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Torunia na lata 2021-2026 – DRUK NR 728.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży - DRUK NR 915.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028” – DRUK NR 742.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia ul. Podmurnej w Toruniu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej - DRUK NR 927 - I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Piotra Curie 1/29 - DRUK NR 911.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Jana Heweliusza 19-21 i ul. Łukasza Watzenrodego 36, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 910.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Bookmacher sp. z o.o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 922.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku FORGAME sp. z o.o. w Poznaniu dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 923.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku FORGAME sp. z o.o. w Poznaniu dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 924.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Medella S.A. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 925.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 926.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 lipca 2021r. – DRUK NR 929.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 2 lipca 2021r. - DRUK NR 928.
 22. Wnioski radnych.
 23. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 24. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A