Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 25.07.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

32 sesja Rady Miasta Torunia
22 lipca 2021, o godzinie 10:00, w trybie zdalnym
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 31. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027 – DRUK NR 887.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w (…) – DRUK NR 903 - I i II CZY
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Toruń niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Toruniu w 2021 roku – DRUK NR 884.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 884/18 RMT z dnia 21.06.2018r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Torunia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia (…) - DRUK NR 870 - I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika - DRUK NR 832.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej – DRUK NR 833.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki - DRUK NR 834.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży” i nadania statutu - DRUK NR 889 - I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Toruń na rok szkolny 2021/2022 - DRUK NR 905 - I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Porzeczkowej 13, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 885.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Łódzkiej 63, Okólnej 123, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 888.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Łódzkiej 117B, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 899.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej w Toruniu przy ul. Mikołaja Reja 28-30 i ul. Władysława Broniewskiego 45 - DRUK NR 893.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej w Toruniu przy ul. Rybaki 57 - DRUK NR 901.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, położonych w Toruniu przy ul. Kikolskiej 7 - 17 - DRUK NR 900.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Piekary 13 w Toruniu – DRUK NR 894.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – TTBS sp. z o.o. w Toruniu – DRUK NR 895.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych – DRUK NR 891 - I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania (…) – DRUK NR 902 - I i II CZYTANIE.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. – DRUK NR 862.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050– DRUK NR 897.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021– DRUK NR 898 - I i II CZYTANIE.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 908 - I i II CZYTANIE.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Wyborczej do organizacji wyborów przedstawicieli do rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń oraz ustalenia jej regulaminu pracy – DRUK NR 890.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 grudnia 2020 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu - DRUK NR 761.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 stycznia 2021 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu - DRUK NR 792.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 maja 2021 r. na Dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych - DRUK NR 906.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 maja 2021r. - DRUK NR 907.
 34. Wnioski radnych.
 35. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 36. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A