Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 23.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

31 sesja Rady Miasta Torunia
17 czerwca 2021, o godzinie 10:00,
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 30. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie: raportu o stanie Gminy Miasta Toruń za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Torunia – DRUK NR 863.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2020 – DRUK NR 864.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2020 – DRUK NR 865.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jordanki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Droga i al. św. Jana Pawła II w Toruniu - DRUK NR 851 - I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Toruniu - DRUK NR 852.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicach Ligi Polskiej i Tomasza Stawisińskiego w Toruniu – DRUK NR 853.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicach Kosynierów Kościuszkowskich i Wincentego Witosa w Toruniu - DRUK NR 854.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Adama Mickiewicza i Jana Matejki w Toruniu - DRUK NR 855.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Jana Dekerta i Leona Czarlińskiego w Toruniu - DRUK NR 856.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rypińskiej i Jeziora Nagus w Toruniu – DRUK NR 861.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027 – DRUK NR 866.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szubińskiej 13, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 846.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 9 o funkcji gospodarczej usytuowanego w budynku położonym przy ul. Żeglarskiej 24 w Toruniu, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 850.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela - DRUK NR 716.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Torunia do składu Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent – DRUK NR 841.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania osób przez Radę Miasta Torunia do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK NR 840.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Toruński” sp. z o.o. – DRUK NR 859.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (…) – DRUK NR 860.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu” – DRUK NR 868.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu: rondo Kazimierza Ulatowskiego – DRUK NR 827.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nazwania placu: plac Witalisa Ugrechelidze – DRUK NR 656.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń organowi regulacyjnemu do zaopiniowania – DRUK NR 857.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń oraz ustalenia ich terminów – DRUK NR 883.
 30. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu - DRUK NR 871.
 31. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy - DRUK NR 872.
 32. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (…) - DRUK NR 873.
 33. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz najemców - DRUK NR 874.
 34. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych - DRUK NR 875.
 35. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń - DRUK NR 877.
 36. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Toruń - DRUK NR 878.
 37. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa (…) - DRUK NR 879.
 38. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu - DRUK NR 880.
 39. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój (…) - DRUK NR 881.
 40. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu (…) - DRUK NR 882.
 41. Wnioski radnych.
 42. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 43. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A