Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

30 sesja Rady Miasta Torunia
13 maja 2021, o godzinie 10:00,
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 29. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Akademickiemu Związkowi Sportowemu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze - DRUK NR 848.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łódzka-Lipnowska”, dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu – DRUK NR 828 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wielki Rów i Koniuchy w Toruniu - DRUK NR 835.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 53C/18 - DRUK NR 795.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Szczecińskiej 11 i ul. Tarnobrzeskiej 6, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 830.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Szerokiej 1-3 w Toruniu, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 844.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2021 roku – DRUK NR 845.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu – DRUK NR 771.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych (…) - DRUK NR 842 - I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu - DRUK NR 831 - I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych - DRUK NR 775 - I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia samorządowych instytucji kultury: Toruńska Agenda Kulturalna oraz Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” w Toruniu – DRUK NR 839.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w spółkach Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o. i Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. – DRUK NR 847.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 - DRUK NR 837.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021 - DRUK NR 838 – I i II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów - DRUK NR 812.
 22. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 813.
 23. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 814.
 24. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 815.
 25. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 4 – Czerniewice będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 816.
 26. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 817.
 27. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 818.
 28. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 819.
 29. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 820.
 30. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 821.
 31. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 822.
 32. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 11 – Chełmińskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 823.
 33. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 12 – Staromiejskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 824.
 34. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 13 – Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 825.
 35. Wnioski radnych.
 36. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 37. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A