Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

29 sesja Rady Miasta Torunia
15 kwietnia 2021, o godzinie 10:00,
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 28. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi GMT oraz nadania im statutów w związku z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami (…) – DRUK NR 794 – I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Czereśniowej, Osikowej, Kasztanowej i Rydygiera w Toruniu - DRUK NR 754.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu - DRUK NR 802– I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Miejskiej Przychodni (…) - DRUK NR 806.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (…) – DRUK NR 797.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu – DRUK NR 781 - I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń (…) – DRUK NR 808 - I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych (…) - DRUK NR 796 - I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych (…) - DRUK NR 770 - I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność GMT, którymi gospodaruje ZGM w Toruniu - DRUK NR 803 - I i II CZYTAN
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Morwowej 2-22 i ul. Równinnej 30 – DRUK NR 799.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 lutego 2021r. – DRUK NR 809.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 2 grudnia 2020r. – DRUK NR 739.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 2 marca 2021r. - DRUK NR 810.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 lutego 2021 r. na Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu – DRUK NR 811.
 21. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów - DRUK NR 812.
 22. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 813.
 23. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 814.
 24. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 815.
 25. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 4 – Czerniewice będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 816.
 26. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 817.
 27. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 818.
 28. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 819.
 29. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 820.
 30. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 821.
 31. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 822.
 32. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 11 – Chełmińskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 823.
 33. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 12 – Staromiejskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 824.
 34. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 13 – Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 825.
 35. Wnioski radnych.
 36. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 37. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A