Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

28 sesja Rady Miasta Torunia
18 marca 2021, o godzinie 10:00, w trybie zdalnym
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z 27. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2020 rok: Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Toruniu; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jana Heweliusza i Edmunda Halleya w Toruniu - DRUK NR 777.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Lelewela i Legionów w Toruniu - DRUK NR 778.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu – DRUK NR 741.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu – DRUK NR 732.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DRUK NR 731.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu - DRUK NR 733.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, ul. Batorego 38/40 w Toruniu - DRUK NR 750.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dla Miasta Torunia na lata 2021-2023 - DRUK NR 729.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży dwóch lokali usytuowanych w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 93 w Toruniu, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 774.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Tarnowskiej 38-40 – DRUK NR 772.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Toruń z Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju (IAPMC) z siedzibą w Verdun – DRUK NR 776.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – DRUK NR 773 - I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2021 - DRUK NR 786 – I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Miasta Toruń a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia – DRUK NR 780.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2021 roku - DRUK NR 784.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 - DRUK NR 782.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021 - DRUK NR 783 – I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 lutego 2021 r. - DRUK NR 787.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 lutego 2021 r. - DRUK NR 788.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. - DRUK NR 791.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 17 lutego 2021r. - DRUK NR 789.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 22 lutego 2021r. - DRUK NR 790.
 29. Wnioski radnych.
 30. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 31. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A