Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 18.04.2024

Liczba wejść na stronę: 46610
Kodeks etyczny radnych

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. /art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  - Dz. U. Z 2001r. nr 142, poz. 159/


KODEKS ETYCZNY RADNYCH RADY MIASTA TORUNIA

Świadomi i przekonani, że etyka odgrywa szczególną rolę w funkcjonowaniu demokracji, a przestrzeganie norm etycznych przełożonych na zasady życia publicznego i społecznego jest gwarancją zaufania mieszkańców do skutecznych i uprawnionych działań radnego na rzecz dobra wspólnego Torunia i jego mieszkańców, zobowiązujemy się do przestrzegania poniższego Kodeksu Etycznego Radnych Rady Miasta Torunia pod rygorem sankcji przewidzianych w Regulaminie Rady Miasta Torunia oraz podania do publicznej wiadomości informacji o niezgodnych z tym Kodeksem działaniach, zachowaniach czy zaniechaniach.

Artykuł 1.

W swojej działalności będziemy godnie reprezentować społeczność lokalną traktując pełnienie mandatu jako służbę zaufania publicznego i kierować się w szczególności: interesem publicznym i dbałością o dobro wspólne mieszkańców i miasta, bezinteresownością i uczciwością, odpowiedzialnością i rzetelnością, dając w ten sposób dobre świadectwo o niezbywalnej roli samorządu lokalnego, jako instytucji demokratycznej, respektującej z najwyższą starannością praworządność i gospodarność, stanowiące nieodzowny warunek do wzrostu jedności i współodpowiedzialności wspólnoty lokalnej.

Artykuł 2.

Zobowiązujemy się do działania zgodnego z prawem i ogólnie przyjętymi normami etyczno-moralnymi do zachowania tajemnicy danych osobowych i informacji poufnych oraz niewykorzystywania ich do własnych korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji jak i po jej zakończeniu, do niepodejmowania i niepopierania działań, które mogłyby zachęcać do naginania lub łamania przepisów prawa, zasad i regulaminów będących podstawą wykonywania zadań publicznych przez Gminę Miasta Toruń.

Artykuł 3.

Sprawy miasta, będziemy prezentować i rozstrzygać przyjmując za zasadę równość mieszkańców, poszanowanie ich godności, dbałość o własność i słuszny uzasadniony ich interes, uwzględniając przy tym ich obowiązki i prawa wynikające z obowiązującego porządku prawnego oraz dobro wspólne i pomyślność wspólnoty samorządowej.

Artykuł 4.

Zgłaszane sprawy mieszkańców, będziemy badać i prezentować bezinteresownie, kierując się względami merytorycznymi, z zachowaniem niezbędnej delikatności, gdy dotyczą spraw osobistych mieszkańca lub jego bliskich.


Artykuł 5.

Pamiętając o służebnym charakterze swojej pracy będziemy ją wykonywać rzetelnie, sumiennie, w sposób prowadzący do wzrostu zaufania mieszkańców do organów gminy, wzrostu jedności wspólnoty lokalnej, dając dobre świadectwo o samorządzie lokalnym i jego niezbywalnej roli, także jako wzorze praworządności i gospodarności.


Artykuł 6.

W działaniach publicznych, będziemy postępować w sposób otwarty i jawny, dostępny dla opinii publicznej, poddając się w razie potrzeby procedurom wyjaśniającym i kontrolnym (przez Komisje Rady, Konwent Seniorów, Radę Miasta) przyjmując pełną odpowiedzialność za swoje słowa, decyzje i działania.

Artykuł 7.

Nie będziemy brać udziału w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu, głosowaniu w sprawach dotyczących własnego, bezpośredniego lub pośredniego interesu prawnego i osobistego. Nie będziemy czerpać korzyści materialnych lub osobistych z tytułu sprawowanej funkcji, ani też działać w nieuprawnionym interesie prywatnym osób lub grup. Nie będziemy podejmować prac ani zajęć kolidujących z pełnieniem funkcji radnego, mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu radnego. Będziemy respektować zakazy i ograniczenia przewidziane w związku z pełnieniem funkcji radnego w przepisach szczególnych.

Artykuł 8.

Będziemy przestrzegać wymogów zapisanych w Statucie Rady Miasta Torunia, w szczególności dotyczących obecności i czynnego udziału w pracach Rady (sesje, komisje), obowiązku udziału w głosowaniach, godnego, pełnego szacunku dla osób i instytucji, kulturalnego i koleżeńskiego zachowania, merytoryczności i zwięzłości wystąpień, obowiązku kontaktów z wyborcami i udzielaniu im wyczerpujących informacji, a także zasady rozdziału funkcji radnego i członka Rady Okręgu.

Artykuł 9.

Będziemy uczestniczyć w wydarzeniach życia publicznego integrujących wspólnotę lokalną zwłaszcza tych, których inicjatorem, organizatorem lub współorganizatorem jest samorząd Torunia.

Artykuł 10.

W kontaktach ze środkami społecznego przekazu zachowamy skromność i umiar, a także właściwe proporcje i godziwe określenia o sprawach i osobach, zwłaszcza wyrażając opinie krytyczne bądź wyrażając protest czy dezaprobatę, pamiętając, że podstawowym celem jest budowanie wspólnoty lokalnej, jej dóbr materialnych i duchowych oraz więzi międzyludzkich. Powstrzymamy się od przekazywania informacji poufnych lub dotyczących prywatnego życia wybieranych przedstawicieli lub osób trzecich.

Artykuł 11.

Będziemy respektować zasadę rozdziału kompetencji władzy uchwałodawczej i wykonawczej, nie ingerując w ich kompetencje oraz z poszanowaniem dla ich pracowników i przedstawicieli.

Artykuł 12.

Będziemy dbać o zgodność deklarowanych zasad i wygłaszanych opinii z podejmowanymi decyzjami i czynnościami.

/-/Ostatnia zmiana:
2005-08-31 16:19, Paweł Piotrowicz, WIPiT
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt