Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

45 sesja Rady Miasta Torunia
21 lipca 2022, o godzinie 10:00,
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady.
 3. Informacje Prezydenta Miasta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie Audytu krajobrazowego województwa kujawsko-pomorskiego – DRUK NR 1185.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu - DRUK NR 1177 – I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Teatralnego w Toruniu – DRUK NR 1161.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez GMT w drodze darowizny nieruchomości położonych w Toruniu przy ulicach: Wilama Horzycy, Konstytucji 3 Maja (droga dojazdowa), Wola Zamkowa 12 (…) - DRUK NR 1162.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej przy ul. Szosa Bydgoska 28 w Toruniu - DRUK NR 1174.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej w Toruniu przy ul. Zimowej 67-69 - DRUK NR 1126.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Podgórskiej 36, 38 i ul. gen. Józefa Dwernickiego 3A, 3B, 3, 5, 7 oraz drogi dojazdowej - DRUK NR 1130.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Włocławskiej 103 i Łódzkiej 148 - DRUK NR 1170.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, położonych w Toruniu przy ul. Poznańskiej 201-211 i ul. Projektowanej CLXVII 2-2A - DRUK NR 1164.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej w Toruniu przy ul. Jana Heweliusza 9-11 i ul. Edmunda Halleya 2-10 - DRUK NR 1125.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu - DRUK NR 1181.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 12 lat, nieruchomości położonej w Toruniu przy M. Skłodowskiej – Curie dla Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA - DRUK NR 1179.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania - DRUK NR 1047 -
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach (…) - DRUK NR 1163 - I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli - DRUK NR 1128 - I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Toruń na rok szkolny 2022/2023 - DRUK NR 1165 - I i II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - DRUK NR 1168 - I i II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1169 - I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Toruniu - DRUK NR 1167.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” - DRUK NR 1182 - I i II CZYTANIE.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika - DRUK NR 1033.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki - DRUK NR 1034.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej - DRUK NR 1035.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia udziałów Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z ograniczoną odpowiedzialności8ą w celu ich umorzenia - DRUK NR 1178.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. - DRUK NR 1183.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1184.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050 - DRUK NR 1171.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022 - DRUK NR 1172 – I i II CZYTANIE.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok - DRUK NR 1176.
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Casino Sp. z o.o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. - DRUK NR 1191.
 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 maja 2022 r. na Prezydenta Miasta Torunia - DRUK NR 1186.
 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 marca 2022 r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu - DRUK NR 1187.
 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg z dnia 24 kwietnia 2022 r. i z dnia 14 maja 2022 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu - DRUK NR 1189.
 38. Wnioski radnych – godz. 14.20.
 39. Przerwa – 14.30 -16.00.
 40. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 41. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A