Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 18.04.2024


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

ul. Jakuba Suleckiego 1, Konstytucji 3 Maja, Przy Skarpie 11 (usługi)Adres:
ul. Przy Skarpie 11 (dz. nr 91/44, obręb 58)

Powierzchnia działki:
4209 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Nieruchomość położona jest we wschodniej części miasta, w granicach osiedla Na Skarpie, na obszarze o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej. Stanowi obszar niezabudowany i w większości niezagospodarowany, porośnięty głównie roślinnością trawiastą niską i nielicznymi krzewami i drzewami. Na terenie działki w jej południowej części zlokalizowany jest aktualnie tymczasowy parking z płyt betonowych. Nieruchomość jest wolna od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nieruchomości. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych – ulicy Przy Skarpie o nawierzchni utwardzonej, jednak obsługa komunikacyjna nieruchomości może, zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stanowiskiem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, następować za pośrednictwem drogi wewnętrznej zlokalizowanej od strony południowej działki (jednostki planistyczne 115.15-KDW2). W Dziale III ksiąg wieczystych nr TO1T/0033817/0 znajduje wpis służebności przesyłu (opisana szczegółowo w regulaminie przetargu). Służebność ta nie dotyczy i nie jest wykonywana na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Przeznaczenie:
Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 124/19 Rady Miasta Torunia z 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i Przy Skarpie w Toruniu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 3055). Zgodnie z postanowieniami planu opisane nieruchomość jest zlokalizowana w obrębie jednostki planistycznej 115.15-U2, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „tereny zabudowy usługowej”, a jako przeznaczenie dopuszczalne: „zieleń urządzona, infrastruktura techniczna”.

Infrastruktura techniczna:
Nieruchomość znajduje się w zasięgu podstawowej sieciowej infrastruktury technicznej (sieci wod.-kan, elektroenergetyczna, co, gazowa, teletechniczna zlokalizowane są w przyległych drogach publicznych bądź przebiegają w gruntach przyległych. Przez nieruchomość przebiega szereg sieci infrastruktury technicznej, ograniczających istotnie możliwości korzystania z nieruchomości, co skutkuje koniecznością ich dyslokacji w celu uzyskania ich pełnego potencjału inwestycyjnego nieruchomości: 1) sieć gazowa niskoprężna DN 200 i sieć gazowa niskoprężna wyłączona z eksploatacji DN125, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa; 2) sieć ciepłownicza kanałowa DN250 i DN50 oraz komora ciepłownicza, stanowiące własność PGE Toruń SA; 3) sieci elektroenergetyczne, stanowiące własność ENERGA-OPERATOR SA.; 4) sieć wodociągowa DN300-400 i sieć kanalizacji sanitarnej DN600, stanowiące własność spółki „Toruńskie Wodociągi” Sp. z o.o.; 5) sieć kanalizacji deszczowej DN1400 wraz z kanałami deszczowymi DN200 i DN800 znajdującej się w eksploatacji Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Nie wyklucza się istnienia innych przyłączy i sieci infrastruktury technicznej i innych elementów infrastruktury podziemnej nie ujawnionych na mapie zasadniczej. W przypadku jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej polegającej na zagospodarowania i zabudowie nieruchomości będących przedmiotem przetargu konieczne będą uzgodnienia inwestora z gestorami sieci celem ustalenia sposobu korzystania z terenu zajętego przez sieci oraz w przypadku konieczności dyslokacji sieci na koszt inwestora, uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu dyslokacji. Nabywca nieruchomości ustanowi na rzecz Gminy Miasta Toruń nieodpłatną służebność gruntową następującej treści: służebność gruntowa obciążająca działkę nr 91/44 o pow. 0,4209 ha w obrębie 58, polegająca na znoszeniu istnienia sieci kanalizacji deszczowej DN1400, znajdującej się na stanie gminnej jednostki organizacyjnej: Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu oraz na prawie korzystania nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej w pasie ochronnym o szerokości 6 m (po 3 m z każdej strony kolektora deszczowego), z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez właściciela nieruchomości władnącej za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu i wszystkie podmioty, którymi jednostka ta posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. Służebność zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, położonej przy ul. Jakuba Suleckiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 91/43 o pow. 0,0614 ha, w obrębie 58, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1T/00033817/0.

Forma rozdysponowania:
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

Główne drogi:
ul. Jakuba Suleckiego, Przy SkarpieTermin przetargu:
30 listopada 2022, godz. 09:00:00

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115 (1 piętro)

Cena wywoławcza:
3.600.000,00 PLN

Wadium:
400.000,- (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
24 listopada 2022

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Regulamin przetargu

Informacje o wyniku przetargu:
Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 2 podmioty. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 3.600.000,00 zł brutto. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 4.100.000,00 zł brutto. W wyniku licytacji ustalono nabywcę nieruchomości: ARD FORDOŃSKA BYDGOSZCZ Sp. z o.o.


Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Robert Dąbrowski
tel. 56 61 18 491
r.dabrowski@um.torun.plMetryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 23-09-2022
Kto opublikował: Robert Dąbrowski
Data publikacji: 22-03-2021 11:12:09
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 23-09-2022 09:55:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A