Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 18.04.2024


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

ul. Zimowa 67-69 (zabudowa wielorodzinna)Adres:
ul. Zimowa 67-69 (dz. nr 294/1, 299/2, 293/2, 295/2, obręb 66)

Powierzchnia działki:
3250 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Nieruchomość jest położona na Stawkach w ich wschodniej części, posiada regularny kształt zbliżony do trapezu, jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta intensywnie roślinnością niską i drzewami. Nieopodal są zlokalizowane osiedla zabudowy jednorodzinnej Rudaka (od strony północnej) oraz powstające Osiedle Cztery Pory Roku (od strony południowo-zachodniej). Nieruchomość jest wolna od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nieruchomości. W Dziale III ksiąg wieczystych nr TO1T/00000339/5 i nr TO1T/00035184/7 znajdują wpisy służebności gruntowych, służebności przesytu i innych obciążeń (opisane szczegółowo w regulaminie przetargu). Wpisy te nie dotyczą i nie są wykonywane na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Przeznaczenie:
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Okólnej, ul. Łódzkiej i ul. Zimowej w Toruniu, obowiązujący na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 511/20 z 19 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 5680). Jest ona zlokalizowana w obrębie jednostki planistycznej 140.19.-MW2, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” i przeznaczenie dopuszczalne: „usługi w parterach budynków wielorodzinnych, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna”.

Infrastruktura techniczna:
Nieruchomość jest częściowo uzbrojona w liniowe urządzenia infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna, gazowa zlokalizowane w przyległych drogach, sieć elektroenergetyczna i wodociągowa są aktualnie projektowane). Dojazd do nieruchomości aktualnie nie jest urządzony. Następuje za pośrednictwem drogi publicznej - ulicy Zimowej o charakterze drogi gruntowej o nieutrwalonym przebiegu, a docelowo będzie realizowany za pośrednictwem ul. Cztery Pory Roku (obecnie nie posiadającej statusu drogi publicznej) oraz ulicy Zimowej (o zmienionym zgodnie z m.p.z.p. przebiegu). Prezydent Miasta Torunia wyrazi zgodę na korzystanie z nieruchomości niezbędnych dla dojazdu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (m.in. dz. nr 400, 431, 432, 294/3, 398), w tym również w celu urządzenia wjazdu na nieruchomość, na warunkach uzgodnionych z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu. Przez nieruchomość przebiegają następujące sieci infrastruktury technicznej: 1) sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 250 zlokalizowana w ulicy Zimowej oraz na dz. nr 295/2 będącej przedmiotem przetargu, stanowiąca własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy; 2) kanał kanalizacji deszczowej DN 600 i DN 300 położony na dz. nr 293/2 i 294/1, znajdujący się w dyspozycji Miejskiego Zarządu Dróg; 3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 KV, której właścicielem jest ENERGA -OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku. Nie wyklucza się również istnienia innych przyłączy i sieci infrastruktury technicznej, które nie zostały ujawnione na mapie zasadniczej.

Forma rozdysponowania:
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

Główne drogi:
ul. ZimowaTermin przetargu:
29 listopada 2022, godz. 13:00:00

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115 (1 piętro)

Cena wywoławcza:
1.800.000,00 PLN

Wadium:
200.000,- (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
24 listopada 2022

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Regulamin przetargu

Informacje o wyniku przetargu:
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nie odnotowano wpłat wadiów.


Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Robert Dąbrowski
tel. 56 61 18 491
r.dabrowski@um.torun.plMetryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 23-09-2022
Kto opublikował: Robert Dąbrowski
Data publikacji: 22-03-2021 11:12:09
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 23-09-2022 08:17:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A