Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 27.09.2023


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

Szosa Bydgoska 28 (zabudowa wielorodzinna)Adres:
ul. Szosa Bydgoska 28 (działki nr 198 i 201), obręb nr 5

Powierzchnia działki:
772 m²

Charakterystyka nieruchomości:
W sąsiedztwie działek będących przedmiotem sprzedaży od strony północnej i wschodniej znajduje się zaplecze dużej galerii handlowej (Pasaż Zieleniec), są to tereny przeznaczone w planie miejscowym pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (139.05-UC/U1), zaś od strony zachodniej działki sąsiadują z terenem położonym w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 lipca 2011r. pod nr A/1596 i jako historyczny układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia pozostają przedmiotem ochrony (teren zabudowany starym budynkiem mieszkalnym – 6 lokali mieszkalnych, stanowiącym własność Gminy Miasta Toruń). Od strony wschodniej w odległości ok. 150 m znajdują się stare budynki z muru pruskiego (d. koszary ułanów) i osiedle mieszkaniowe Zieleniec – budynki z lat 90-tych XX w. oraz wybudowane później. Po drugiej stronie ulicy Szosa Bydgoska zlokalizowane są tereny zieleni miejskiej oraz grunty przewidziane w planie miejscowym pod zabudowę wielorodzinną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Szosy Bydgoskiej, stanowiącej drogę o nawierzchni asfaltowej z urządzonym ciągiem pieszym po stronie północnej. Dopuszczalna jest budowa zjazdu z ulicy Szosa Bydgoska, z uwzględnieniem ochrony istniejącego drzewostanu. Budowa zjazdu wymaga uzyskania zgody Miejskiego Zarządu Dróg. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi.

Przeznaczenie:
Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Park Handlowy Zieleniec” dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Broniewskiego i ulicą Szosa Bydgoska w Toruniu przyjętym uchwałą Nr 359/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2020r. Zgodnie z zapisami przytoczonego planu działki znajdują się w granicach jednostki planistycznej oznaczonej symbolem 139.05-MW3, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, oraz przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna. Najistotniejszymi postanowieniami planu dotyczącymi budowy obiektu wielorodzinnego na przedmiotowym terenie są następujące parametry i wskaźniki: - maksymalna wysokość zabudowy – 17 m, - geometria dachów - dachy o nachyleniu połaci dachowych od 35 stopni do 45 stopni, - nakaz zachowania minimum 25% powierzchni terenu biologicznie czynnego, - minimalny wskaźnik miejsc do parkowania – 1 stanowisko na 1 mieszkanie.Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków wyrażoną w piśmie z dnia 12 maja 2022r. znak BMKZ.4120.175.2022.AWK działki nr 198 i 201 nie są objęte żadną formą ochrony konserwatorskiej i w związku z tym nie będą w stosunku do tego terenu formułowane wytyczne konserwatorskie. Działki są zadrzewione i zakrzaczone o kształcie nieregularnego wieloboku.

Infrastruktura techniczna:
W pasie ulicy Szosa Bydgoska przebiegają sieci: wodociągowa, energii elektrycznej, gazowa. Spółka „Toruńskie Wodociągi” Sp. z o.o. podała warunki techniczne podłączenia do sieci wod.-kan. tj. zaopatrzenie w wodę można przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 w ul. Bydgoskiej, odprowadzenie zaś ścieków sanitarnych może nastąpić opcjonalnie poprzez: - istniejący na terenie działek gminnych nr 200/1 i 201 przewód kanalizacyjny o średnicy DN200, po jego przebudowie na długości ok. 60 m (odcinek S0-S1) – dyslokacji poza działkę 201 w pas drogowy i pod warunkiem uzyskania zgody właściciela działki 202/2 na włączenie nowego odcinka przewodu kanalizacyjnego, - projektowany przewód kanalizacji DN300 (na odcinku S0-S2) odprowadzający ścieki sanitarne do ul. Asnyka z włączeniem w istniejącą kanalizację DN300 w studnię S2 – w takim przypadku niezbędne jest wybudowanie ok. 180 m przewodu kanalizacyjnego, - projektowany przewód kanalizacji DN300 (na odcinku S0-S3) odprowadzający ścieki sanitarne do kolektora „C” o średnicy DN1800 zlokalizowanego w ul. Szosa Bydgoska na przedłużeniu ul. Szosa Okrężna, z włączeniem w istniejącą komorę S3 – w takim przypadku niezbędne jest wybudowanie ok. 270 m przewodu kanalizacyjnego. Koszty tych inwestycji obciążać będą nabywcę nieruchomości. Spółka poinformowała, że w obowiązującym „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2022-2026” nie zostały przewidziane nakłady na zadanie związane z budową uzbrojenia kanalizacyjnego w ul. Szosa Bydgoska dla potrzeb posesji nr 28 – działek nr 198 i 201. Spółka zadeklarowała, że przy aktualizacji planu inwestycyjnego rozważone zostanie uwzględnienie w tym planie pozycji dotyczącej budowy przewodów kanalizacyjnych dla potrzeb ww. nieruchomości. Ponadto Spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. zaleca lokalne zagospodarowanie wód opadowych w granicach działek.

Forma rozdysponowania:
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności.

Główne drogi:
ul. Szosa BydgoskaTermin przetargu:
29 listopada 2022, godz. 10:00:00

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115

Cena wywoławcza:
1.000.000,00 PLN

Wadium:
100.000,00 (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
23 listopada 2022

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Regulamin przetargu

Informacje o wyniku przetargu:
Pierwszy przetarg przeprowadzony w dniu 29 listopada 2022r. zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie wpłacił wadium.


Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b
56 61 18 401
tel. 87-100
i.wieckowska@um.torun.plMetryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 27-09-2022
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 29-01-2018 11:58:37
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 27-09-2022 08:43:41
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A