Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 16.04.2024


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

ul. Jana Heweliusza 43-59 (JAR - zabudowa jednorodzinna)Adres:
ul. Jana Heweliusza 49 (dz. nr 151/4, obręb 30)

Powierzchnia działki:
990 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Nieruchomość jest położona w północnej części tzw. osiedla JAR, na obszarze aktualnie niezurbanizowanym i niezagospodarowanym, stanowiącym obszary z dominującym udziałem roślinności stepowej i leśnej. Jest niezabudowana i niezagospodarowana. Stanowi teren intensywnie zadrzewiony. Nieruchomość jest wolna od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nieruchomości. Jest położona przy ul. Jana Heweliusza, która nie jest aktualnie urządzona, lecz jest udrożniona w sposób zapewniający swobodny dostęp do działki. Nieruchomość jest położona na obszarze projektowanego terenu strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Wrzosy III, która dotychczas nie została ustanowiona. Nieruchomość znajduje się na terenach przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej i należy wziąć pod uwagę ewentualność wystąpienia na nich zagrożeń, wynikających z faktu stacjonowania jednostki wojskowej, związanych z możliwością pozostawienia przedmiotów i zanieczyszczeń pochodzenia wojskowego (w tym wybuchowych), mogących stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi. Sugeruje się realizowanie robót ziemnych z zastosowaniem, na koszt nabywcy, nadzoru saperskiego. Ze względu na użytkowanie terenu przez wojska Federacji Rosyjskiej, a także późniejsze wieloletnie funkcjonowanie nieruchomości jako ogólnodostępnej dla osób trzecich, na obszarze tym mogą wystąpić dzikie wysypiska śmieci i strefy zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. W Dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości znajdują się następujące wpisy: 1) „wzmianka o wpisie do Rejestru zabytków województwa kujawsko – pomorskiego Fortu V im. Karola Chodkiewicza, ul. Polna 9 – ul. Ugory, którego część położona jest na działce nr 190 – nr rejestru A/672”; 2) służebność gruntowa „na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr TO1T/00027453/5 o pow. 3,7286 ha, oznaczonej jako działki nr 80/1, 80/2, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1 i 87/1 odpłatna służebność gruntowa przychodu i przejazdu od drogi publicznej tj. ul. Polnej do nieruchomości władnącej, której zakres wykonywania ograniczony jest do pas gruntu o pow. 378,00 m2 znajdującego się na działce nr 190 przy ul. Polnej nr 9 i nr 11-11a”. 3) odpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony, ograniczona w zakresie wykonywania do działki nr 190 z obrębu 30, służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przejścia pasem gruntu o szerokości 5 m i długości około 43,45 m, to jest pasem gruntu przedstawionym na załączniku do zarządzenia nr 84 Prezydenta Miasta Torunia o pow. około 217,18 m2; właściciel nieruchomości władnącej uprawniony jest do: budowy, naprawy, remontu i przebudowy drogi pożarowej, chodnika oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem ogólnodostępnego parkingu, drogi pożarowej lub budynku posadowionego na nieruchomości władnącej, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 212/2 w KW nr TO1T/00109287/9. Wpisy powyższe nie dotyczą i nie są wykonywane na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Przeznaczenie:
Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Strobanda, Watzenrodego i Ugory, obowiązujący na podstawie uchwały nr 807/18 Rady Miasta Torunia z 22 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 1012) w obrębie jednostki planistycznej 105.03-MN6, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Infrastruktura techniczna:
Nieruchomość nie jest w pełni uzbrojona w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (drogi i sieci) niezbędne do realizacji inwestycji budowlanych. W tym zakresie uruchomione zostały procesy inwestycyjne znajdujące się bądź na etapie projektowania lub uzyskiwania stosownych zezwoleń lub wykonawstwa: m.in. w ulicy Heweliusza została zrealizowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Realizacja inwestycji sieciowych i drogowych w ulicy Heweliusza następować będzie w oparciu o decyzję ZRID z dnia 23 lipca 2018 r. dla inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu – Etap III – Budowa ulicy H. Strobanda, Łukasza Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Hal­leya, J. Rybińskiego, J Keplera w Toruniu”.

Forma rozdysponowania:
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

Główne drogi:
ul. Jana HeweliuszaTermin przetargu:
29 listopada 2022, godz. 11:00:00

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115 (1 piętro)

Cena wywoławcza:
560.000,00 PLN

Wadium:
56.000,- (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
24 listopada 2022

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Regulamin przetargu

Informacje o wyniku przetargu:
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nie odnotowano wpłat wadiów.


Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Robert Dąbrowski
tel. 56 61 18 491
r.dabrowski@um.torun.plMetryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 16-09-2022
Kto opublikował: Robert Dąbrowski
Data publikacji: 22-03-2021 11:12:09
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-09-2022 11:53:38
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A