Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 18.04.2024


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

ul. Jana Heweliusza 9-11 i ul. Edmunda Halleya 2-10 (JAR - zabudowa wielorodzinna)Adres:
ul. Jana Heweliusza 9-11 i ul. Edmunda Halleya 2-10 (dz. nr 119, obręb 30)

Powierzchnia działki:
18516 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest położona w północnej części osiedla JAR, na obszarze aktualnie niezurbanizowanym i niezagospodarowanym, stanowiącym obszary z dominującym udziałem roślinności stepowej i leśnej. Nie jest ona uzbrojona w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (układ drogowy i sieci infrastruktury) niezbędne do realizacji inwestycji, jednak w tym zakresie uruchomiono już procesy inwestycyjne znajdujące się na etapie uzyskiwania stosownych zezwoleń w zakresie budowy sieci wod-kan, elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej, przy czym w ulicach Jana Heweliusza i Jana Keplera, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. wybudowały sieci wodociągową i kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta, o topografii płaskiej, Teren zadrzewiony i piaszczysty, fragmentarycznie porośnięty roślinnością stepową. Nieruchomość jest wolna od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nieruchomości. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych przylegających do ulic Jana Heweliusza, Edmunda Halleya i Jana Keplera, aktualnie nieurządzonych. Nieruchomość jest położona na obszarze projektowanego terenu strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Wrzosy III, która dotychczas nie została ustanowiona. W Dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości znajdują się następujące wpisy: 1) „wzmianka o wpisie do Rejestru zabytków województwa kujawsko – pomorskiego Fortu V im. Karola Chodkiewicza, ul. Polna 9 – ul. Ugory, którego część położona jest na działce nr 190 – nr rejestru A/672”; 2) służebność gruntowa „na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr TO1T/00027453/5 o pow. 3,7286 ha, oznaczonej jako działki nr 80/1, 80/2, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1 i 87/1 odpłatna służebność gruntowa przychodu i przejazdu od drogi publicznej tj. ul. Polnej do nieruchomości władnącej, której zakres wykonywania ograniczony jest do pas gruntu o pow. 378,00 m2 znajdującego się na działce nr 190 przy ul. Polnej nr 9 i nr 11-11a”. 3) odpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony, ograniczona w zakresie wykonywania do działki nr 190 z obrębu 30, służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przejścia pasem gruntu o szerokości 5 m i długości około 43,45 m, to jest pasem gruntu przedstawionym na załączniku do zarządzenia nr 84 Prezydenta Miasta Torunia o pow. około 217,18 m2; właściciel nieruchomości władnącej uprawniony jest do: budowy, naprawy, remontu i przebudowy drogi pożarowej, chodnika oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem ogólnodostępnego parkingu, drogi pożarowej lub budynku posadowionego na nieruchomości władnącej, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 212/2 w KW nr TO1T/00109287/9. Wpisy powyższe nie dotyczą i nie są wykonywane na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Nieruchomość jest częściowo (0,1870 ha) oznaczona w ewidencji gruntów i budynków rodzajem użytków „Ls” - Lasy i z tego względu na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje prawo ich pierwokupu.

Przeznaczenie:
Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Jana Heweliusza i Edmunda Halleya w Toruniu obowiązujący na podstawie uchwały nr 761/21 Rady Miasta Torunia z 16 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2021 r. poz. 6941) w obrębie jednostki planistycznej 159.03.-MW1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” i przeznaczenie dopuszczalne: „usługi nie kolidujące z funkcją mieszkaniową jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podstawowego, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej”.

Infrastruktura techniczna:
Nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych: ulic Jana Heweliusza, Jana Keplera i Edmunda Halleya, które nie są aktualnie urządzone i nie jest wykonywany po nich regularny ruch kołowy. Ich budowa jest przewidziana w decyzji ZRID wydanej w 2018 r. Nieruchomość nie jest uzbrojona w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (układ drogowy i sieci infrastruktury) niezbędne do realizacji inwestycji, jednak w tym zakresie uruchomiono już procesy inwestycyjne znajdujące się na etapie uzyskiwania stosownych zezwoleń w zakresie budowy sieci wod-kan, elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej, przy czym w ulicy Jana Heweliusza, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. wybudowały sieci wodociągową i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Forma rozdysponowania:
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

Główne drogi:
ul. Jana Heweliusza, ul. Edmunda Halleya, ul. Jana KepleraTermin przetargu:
23 listopada 2022, godz. 10:00:00

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115 (1 piętro)

Cena wywoławcza:
17.000.000,00 PLN

Wadium:
2.000.000,- (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
17 listopada 2022

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Regulamin przetargu

Informacje o wyniku przetargu:
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nie odnotowano wpłat wadiów.


Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Robert Dąbrowski
tel. 56 61 18 491
r.dabrowski@um.torun.plMetryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 12-07-2022
Kto opublikował: Robert Dąbrowski
Data publikacji: 22-03-2021 11:12:09
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 15-09-2022 11:48:22
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A