Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 18.04.2024


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

ul. Osadnicza 22, 22B,22C,22DAdres:
ul. Osadnicza 22 obr. 69 (dz. nr 106/7 + udział 1/4 części w drodze wewnętrznej stanowiącej działki 106/5 i 104/2 o łącznej pow. 986m2)

Powierzchnia działki:
1346 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, w części zadrzewiona i zakrzaczona. Nieruchomości są obciążone służebnościami przesyłu ustanowionymi na rzecz Spółki pod firmą ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku. Linie kablowe przebiegają przez dz. nr 104/2 i 106/7.

Przeznaczenie:
Nieruchomość jest położona na osiedlu Rudak, na obszarze o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Nieruchomość położona jest na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rudak C’ dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr 808/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 111.18-MN1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” i przeznaczenie dopuszczalne: „usługi, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna”. Plan miejscowy wskazuje dla części jednostki planistycznej 111.18-MN1 jako strefy ochrony istniejącej skarpy: nakaz zachowania profilu skarpy, nakaz umocnienia zbocza roślinnością zadarniającą, lokalizację zabudowy z uwzględnieniem ochrony stateczności skarpy i maksymalną ochronę istniejącego drzewostanu. Ponadto plan wskazuje dla części jednostki 111.18-MN1 obejmującej rów melioracyjny, zlokalizowany wzdłuż północnej granicy strefy ochrony istniejącej skarpy – nakaz zapewnienia drożności rowu. Ograniczenia w zagospodarowaniu dotyczą południowej części działek 104/1, 106/3 i 106/4.

Infrastruktura techniczna:
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ulicy Osadniczej - poprzez drogę wewnętrzną, obejmującą działki nr 104/2 i nr 106/5. Ulica Osadnicza na odcinku 250 metrów stanowi drogę utwardzoną o niskim stanie technicznym. (do skrzyżowania z ul. Gliniecką), dalej w kierunku zachodnim ulica jest wyremontowana. Droga wewnętrzna nie jest urządzona. W pasie ulicy Osadniczej przebiegają sieci energii elektrycznej, wodociągowej i gazowej. Przez działki nr 104/1, 104/2 i 106/7 przechodzą podziemne sieci elektroenergetyczne. Działki nie mają bezpośredniego zasilania w sieć wodno-kanalizacyjną. Czynne przewody wod.-kan. znajdują się w ulicy Osadniczej. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. planuję budowę infrastruktury wod. – kan. dla potrzeb ww. działek budowlanych w 2023r.

Forma rozdysponowania:
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

Główne drogi:
ul. OsadniczaTermin przetargu:
8 listopada 2022, godz. 10:00:00

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115 (1 piętro)

Cena wywoławcza:
510.000,00 PLN

Wadium:
51.000,- zł (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
2 listopada 2022

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Historia oferty:
Pierwszy przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
tel. 56 61 18 593
k.kierys@um.torun.plUwagi:
W celu uzyskania mapy i regulaminu przetargu drogą elektroniczną prosimy o kontakt z osobą prowadzącą. Przed przystąpieniem do przetarg jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 22-03-2021
Kto opublikował: Robert Dąbrowski
Data publikacji: 22-03-2021 11:12:09
Kto zmodyfikował: Katarzyna Kierys
Data ostatniej modyfikacji: 02-09-2022 09:00:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A