Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 25.02.2024


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

ul. Włocławska 240
(sprzedane)


Adres:
ul. Włocławska 240 (dz. nr 211, obręb 76)

Powierzchnia działki:
3294 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Nieruchomość jest położona w Czerniewicach, posiada regularny kształt prostokąta, jest niezabudowana i niezagospodarowana, stanowi teren bardzo intensywnie zalesiony z dominującym drzewostanem iglastym. Stanowi użytek gruntowy Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Nieruchomość jest wolna od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nieruchomości. W Dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości znajduje się wpis ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA. Z siedzibą w Gdańsku o następującej treści: Nieograniczona w czasie służebność przesyłu, której przebieg został przedstawiony na załączniku do umowy ustanowienia służebności przesyłu, polegająca na: 1) znoszeniu istnienia posadowionych na działce nr 212 (obręb 76) urządzeń elektroenergetycznych w postaci stacji transformatorowej oraz kabli elektroenergetycznych służących do przesyłu energii elektrycznej, 2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zajętym dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne) wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. Służebność ta nie dotyczy i nie jest wykonywana na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Przeznaczenie:
Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Włocławskiej, Spacerowej i Solankowej na osiedlu Czerniewice w Toruniu, obowiązujący na podstawie uchwały nr 725/09 Rady Miasta Torunia z 30 grudnia 2009 r. Zgodnie z postanowieniami planu nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie jednostki planistycznej o symbolu 8.17-MW2, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna” i przeznaczenie dopuszczalne: „usługi mogące być realizowane w warunkach odpowiadających wymaganiom techniczno – budowlanym jakie stawiane są pomieszczeniom mieszkalnym – wyłącznie jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podstawowego, zajmujące najniższą kondygnację nadziemną lub kondygnację podziemną; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wyłącznie jako adaptacja funkcji istniejącej bez prawa zwiększania powierzchni użytkowej, drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, z wyłączeniem stacji bazowych telefonii komórkowej." Nieruchomość jest na podstawie rozporządzenia nr 20/2021 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Czerniewice” w Toruniu (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Z 14 października 2021, poz. 5070) zlokalizowana na terenie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych „Czerniewice”. Powołane rozporządzenie wprowadza zakazy i ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości położonych na obszarze strefy m.in.: 1) zakaz wprowadzania ścieków do wód i do ziemi, 2) zakaz lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych, 3) zakaz stosowania i składowania chemicznych środków zimowego utrzymania dróg, za wyjątkiem dróg, które podłączone są do szczelnej kanalizacji deszczowej i odprowadzają wody opadowe i roztopowe poza teren ochrony pośredniej ujęcia, 4) zakaz wykonywania odwodnień budowlanych lub górniczych, jeżeli dokumentacja wymagana odrębnymi przepisami wykaże możliwość negatywnego oddziaływania na jakość i ilość wód podziemnych zasilających ujęcie, z wyjątkiem odwodnień z ujęciem wody na potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 5) zakaz lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem przedsięwzięć związanych z zabudową mieszkaniową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, budową sieci kanalizacyjnej i sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami do budynków, rurociągów i przewodów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody o ile postępowanie w sprawie oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko, nie wykaże zagrożenia mogącego powodować pogorszenie jakości wód oraz przedsięwzięć związanych z rozbudową drogi S10 i budowy projektowanego łącznika drogi S10 z ul. Łódzką. Szczegółowe ustalenia zawarte są w treści powołanego rozporządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Infrastruktura techniczna:
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Włocławskiej, a jej zasięgu znajdują się sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, wod.-kan, gazowa i teletechniczna stwarzające możliwość realizacji inwestycji budowlanych.

Forma rozdysponowania:
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

Główne drogi:
ul. WłocławskaTermin przetargu:
25 października 2022, godz. 11:00:00

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115 (1 piętro)

Cena wywoławcza:
2.000.000,00 PLN

Wadium:
200.000,- (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
20 października 2022

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Regulamin przetargu

Informacje o wyniku przetargu:
Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 2 podmioty. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0. Cena wywoław¬cza nieruchomości wynosiła 2.000.000,00 zł brutto. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 2.320.000,00 zł brutto. W wyniku licytacji ustalono nabywcę nieruchomości: EUROHOME CITY Sp. z o.o.


Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Robert Dąbrowski
tel. 56 61 18 491
r.dabrowski@um.torun.plMetryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 12-07-2022
Kto opublikował: Robert Dąbrowski
Data publikacji: 22-03-2021 11:12:09
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 02-11-2022 13:37:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A