Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

GRĘBOCIN/Abisynia - ul. Świdnicka 15 i 21 (usługi - MŚP)Adres:
Toruń, obręb nr 54, ul. Świdnicka 21, działka gruntu nr 132/43

Powierzchnia działki:
5.032 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Działki są niezabudowane i niezagospodarowane. Położone są na wyniesieniu (ok. 6 metrów) w stosunku do poziomu ulicy Przelot, a część skarpy zajmuje średnio ok. 10% powierzchni każdej działki na jej południowym skraju. Grunty znajdują się zasięgu sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej i teletechnicznej. W ulicy Przelot biegnie sieć ciepłownicza. Przez działkę nr 132/43 przechodzi kanalizacja sanitarna. Nabywca działki nr 132/43 w akcie notarialnym zostanie zobowiązany do każdorazowego nieodpłatnego udostępniania nabywanego gruntu właścicielowi infrastruktury w celu dokonywania prac konserwatorskich lub usunięcia ewentualnych awarii oraz przyłączania nowych inwestycji do już istniejących sieci, a w przypadku zbycia ww. działki nabywca zobowiąże nowego nabywcę działki, aby przejął powyższe zobowiązanie i złożył w tym zakresie stosowne oświadczenie. Dojazd do ww. działki odbywa się ulicą Przelot i dalej ulicą Świdnicką – jednostka planistyczna 58.14-KD(D)1. Prezydent Miasta Torunia wyrazi zgodę na dysponowanie gruntem na cele związane z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną nieruchomości gruntowych, o których mowa w regulaminie przetargów oraz na cele związane z urządzeniem dojazdów do poszczególnych działek gruntu i zjazdów z tych nieruchomości na działki gruntu stanowiące własność Gminy Miasta Toruń, które w planie miejscowym są przeznaczone pod drogi, na warunkach uzgodnionych z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu. Nieruchomość zapisana jest księdze wieczystej KW Nr TO1T/00046188/5.

Przeznaczenie:
Działka położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Przelot w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr 362/12 Rady Miasta Torunia z 19.07.2012 r. oznaczonym jako jednostka planistyczna 58.14-U2, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „tereny usług” oraz przeznaczenie dopuszczalne: „produkcja, składy, magazyny, funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne”. Szczegółowe ustalenia ww. planu miejscowego zawarte są w treści powołanej Uchwały Rady Miasta Torunia. W dniu 22.10.2020 r. Rada Miasta Torunia podjęła Uchwałę Nr 486/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu.

Forma rozdysponowania:
.... ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie podmioty, które: 1) posiadają status przedsiębiorstwa MŚP w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, o której mowa w §2 regulaminu przetargów i złożą oświadczenie potwierdzające ten fakt, zgodnie z wzorem oświadczenia nr 1 do regulaminu przetargów; 2) zaakceptują zobowiązanie do zabudowania nabytego gruntu budynkiem lub budowlą o wartości nie mniejszej niż 50% ceny nabycia tego gruntu, na którym prowadzona będzie przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP działalność gospodarcza, w terminie, o którym mowa w §6 pkt 1 regulaminu przetargów, i złożą oświadczenie o zobowiązaniu się do realizacji tego zamiaru, zgodnie z wzorem oświadczenia nr 2 do regulaminu przetargów; 3) zaakceptują zobowiązanie do utworzenia w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP na nabytym gruncie, o którym mowa w pkt 2, co najmniej cztery nowe miejsca pracy – cztery pełne etaty, liczone według wskaźnika EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy), najpóźniej do dnia 01.01.2024 r. i utrzymania każdego tak utworzonego miejsce pracy – etat przynajmniej przez okres 24 miesięcy, a zamiar utworzenie i utrzymanie czterech nowych miejsc pracy – czterech pełnych etatów EPC dotyczy każdej zbywanej w ramach przedmiotowych przetargów działki odrębnie, i złożą oświadczenie o zobowiązaniu się do realizacji tego zamiaru, zgodnie z wzorem oświadczenia nr 2 do regulaminu przetargów; 4) wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu, na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia ........ r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie działki, do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy; 5) złożą – w zaklejonej kopercie z dopiskiem „EK – przetarg ograniczony MŚP –Świdnicka Nr 21”, w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B, w pokoju nr 222, na II piętrze, do dnia ........ r. do godz. 15.30, następujące dokumenty: a) oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa MŚP, zgodnie z wzorem oświadczenia nr 1 do regulaminu przetargów; b) oświadczenie, zgodnie z wzorem oświadczenia nr 2 do regulaminu przetargów, że uczestnik przetargu akceptuje, że w akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości wpisane zostanie: - zobowiązanie nabywcy do zabudowania nabytego gruntu budynkiem lub budowlą o wartości nie mniejszej niż 50% ceny nabycia tego gruntu, przeznaczonego na cele prowadzonej przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP działalności gospodarczej, przy czym zakończenie robót budowlanych nastąpi nie później niż w terminie do dnia 29.12.2023 r. Za termin zakończenie zabudowy uznaje się uzyskanie przez inwestora decyzji pozwolenie na użytkowanie, a jeśli nie jest to wymagane przyjęcie zgłoszenia do użytkowania. Dotrzymanie przez nabywcę ww. terminu, zabezpieczone zostanie karą umowną, wynoszącą 5.000 zł za każdy pełny miesiąc zwłoki, w przypadku niezakończenia prac budowlanych w terminie, o którym mowa powyżej. Zapłata kary do kwoty 200.000 zł zostanie poddana rygorowi egzekucji na zasadach określonych w art. 777 §1 pkt 5) Kpc. Zdarzeniem, od którego uzależnione będzie wykonanie przez dłużnika obowiązku zapłaty, będzie skierowanie przez Prezydenta Miasta Torunia (w tym nadanie listem poleconym na adres do korespondencji dłużnika) wezwania wystawionego przez Prezydenta Miasta Torunia do wpłaty środków pieniężnych na rachunek wskazany przez Gminę Miasta Toruń, w przypadku niezakończenia przez niego prac budowlanych w terminie, o którym mowa powyżej. Gmina Miasta Toruń będzie mogła wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu będącemu umową sprzedaży nieruchomości klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31.12.2025 r.; - zobowiązanie do utworzenia, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP na nabytym gruncie, co najmniej czterech nowych miejsc pracy – czterech pełnych etatów, liczonych według wskaźnika EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy), najpóźniej do dnia 01.01.2024 r. i utrzymania każdego tak utworzonego miejsca pracy – etatu przynajmniej przez okres 24 miesięcy. Utworzenie i utrzymanie czterech nowych miejsc pracy – czterech pełnych etatów EPC dotyczy każdej zbywanej w ramach przedmiotowych przetargów działki odrębnie. Utworzenie i utrzymanie każdego, jednego, pełnego etatu zabezpieczone zostanie karą umowną, wynoszącą 2.000 zł za każdy pełny miesiąc zwłoki w przypadku nieutworzenia lub nieutrzymania miejsca pracy (pełnego etatu) w ww. terminach. Zapłata kary do kwoty 300.000 zł zostanie poddana rygorowi egzekucji na zasadach określonych w art. 777 §1 pkt 5) Kpc. Zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie przez dłużnika obowiązku zapłaty, będzie skierowanie przez Prezydenta Miasta Torunia (w tym nadanie listem poleconym na adres do korespondencji dłużnika) wezwania wystawionego przez Prezydenta Miasta Torunia do wpłaty środków pieniężnych na rachunek wskazany przez Gminę Miasta Toruń, w przypadku nieutworzenia lub nieutrzymania każdego jednego miejsca pracy (pełnego etatu) w terminach określonych powyżej. Gmina Miasta Toruń będzie mogła wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu będącemu umową sprzedaży nieruchomości klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30.06.2027 r.; - prawo odkupu nieruchomości przez okres pięciu lat, w sytuacji niezabudowania nabytego gruntu budynkiem lub budowlą o wartości nie mniejszej niż 50% ceny nabycia gruntu, na którym prowadzona będzie przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP działalność gospodarcza lub nieutworzenia przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP na nabywanym gruncie, co najmniej czterech nowych miejsc pracy – czterech pełnych etatów, liczonych według wskaźnika EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy), najpóźniej do dnia 01.01.2024 r. lub nieutrzymania każdego tak utworzonego miejsca pracy – etatu przynajmniej przez okres 24 miesięcy. Utworzenie i utrzymanie czterech nowych miejsc pracy – czterech pełnych etatów EPC dotyczy każdej zbywanej w ramach przedmiotowych przetargów działki odrębnie; - prawo pierwokupu nieruchomości w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży nieruchomości, przy czym prawo to obowiązywać będzie do dnia 30.04.2026 r.; - zobowiązanie do składania corocznych oświadczeń, do Prezydenta Miasta Torunia poprzez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, o ilości nowoutworzonych miejsc pracy podawanych w pełnych etatach, liczonych według kalkulatora EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy), o utrzymaniu dotychczas utworzonych miejsc pracy (pełnych etatów) liczonych według kalkulatora EPC, a także o utrzymaniu, bądź utracie statusu przedsiębiorstwa MŚP w rozumieniu definicji, o której mowa powyżej. Oświadczenia powinny być poparte stosowną dokumentacją. Oświadczenia te będą wymagane w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za uprzedni rok, przy czym ostatnie oświadczenie będzie wymagane do dnia 10.01.2026 r. Nieprzedłożenie oświadczeń w ww. terminach uznane zostanie za niewykonanie zobowiązania dot. zatrudnienia i stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia procedury związanej z egzekwowaniem kary umownej; c) oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z regulaminem ustnych przetargów ograniczonych, oraz że przyjmuje warunki wynikające z tego regulaminu bez zastrzeżeń; a także zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanym „RODO”, zgodnie z wzorem oświadczenia nr 3 do regulaminu przetargów; d) dowód wniesienia wadium. Podmioty, które złożą niekompletne dokumenty do dnia ........ r. lub wpłacą wadium w sposób niezgodny z postanowieniami ust. 1, w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. Komisja przetargowa w dniu ...... r. sprawdzi, czy uczestnicy przetargu spełniają warunki przetargowe i sporządzi listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista, o której mowa powyżej zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Miasta Toruń oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia w dniu .......... r.Termin przetargu:
brak daty

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126B - sala konferencyjna nr 115 - I piętro.

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Historia oferty:
II ustny przetarg ograniczony odbył się w dniu 01.03.2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym - nie wyłoniono nabywcy. Cena wywoławcza wynosiła 410.000 zł. I ustny przetarg ograniczony odbył się w dniu 19.10.2021 r.

Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń
Elżbieta Koblańska - pokój nr 210
tel. (56) 611 85 28
e.koblanska@um.torun.plUwagi:
.... ustny przetarg ograniczony kierowany jest do podmiotów: 1) posiadających status przedsiębiorstwa MŚP czyli mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (zwanych dalej „MŚP”), 2) które zaakceptują zobowiązanie do zabudowania nabytego gruntu, w terminie do dnia 29.12.2023 r. budynkiem lub budowlą o wartości nie mniejszej niż 50% ceny nabycia gruntu, na którym prowadzona będzie przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP działalność gospodarcza; 3) które zaakceptują zobowiązanie do utworzenia, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo o statusie MŚP na nabytym gruncie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej cztery nowe miejsca pracy – cztery pełne etaty, liczone według wskaźnika EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy), najpóźniej do dnia 01.01.2024 r. i utrzymania każdego tak utworzonego miejsca pracy – etat, przynajmniej przez okres 24 miesięcy, przy czym utworzenie i utrzymanie czterech nowych miejsc pracy – czterech pełnych etatów EPC dotyczy każdej zbywanej w ramach przedmiotowych przetargów działki odrębnie, albowiem obszar, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości objęty został Umową Nr WP-II-D.433.1.25.2018 z dnia 19.07.2018 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą” w Toruniu” nr RPKP.01.04.03-04-0003/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4. Wsparcie rozwoju i przedsiębiorczości Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, i zgodą na ograniczenie wartości docelowej wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]” do poziomu 50,00 EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy) w roku 2024, bez konkretnych założeń, co do etatów w poszczególnych latach okresu trwałości projektu, wyrażoną w piśmie z dnia 19.10.2020 r. o sygn. WP-II-D.433.1.25.2018 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu uzyskania mapy lub regulaminu przetargów drogą elektroniczną prosimy o kontakt z osobą prowadzącą. Regulamin przetargów przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia Nr .... z dnia ........... r. wraz z wzorami oświadczeń do pobrania na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.torun.pl/files/doc/z_...._2022_01.pdf. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi.

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Data wytworzenia: 14-03-2022
Kto opublikował: Arkadiusz Matusiewicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Elżbieta Koblańska
Data ostatniej modyfikacji: 14-03-2022 10:31:55
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A