Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 18.04.2024


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

Szosa Bydgoska 76-80 (usługi)Adres:
ul. Szosa Bydgoska 76-80 (działki nr 35/16, 44/3, 45/1, 91/4 102/4), obręb nr 23

Powierzchnia działki:
6268 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Zbywany grunt oznaczony jako kompleks nr 2 jest niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty drzewami i krzewami, częściowo ogrodzony (ogrodzenia sąsiednich działek). Na terenie działek znajdują się m.in. nieczynne słupy oświetleniowe, pozostałości po rozebranej bocznicy kolejowej, mogą też znajdować się pozostałości obiektów budowlanych i infrastruktury podziemnej tj.: sieci: ciepłownicza, kanalizacyjna i energetyczna oraz przyłącze energetyczne służące dawniej zasilaniu słupów oświetleniowych. Sieci kabla elektroenergetycznego oraz odcinek oświetlenia energetycznego, przebiegające po gruntach nie są własnością ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu. PGE Toruń SA również nie posiada na terenie kompleksu swojej infrastruktury technicznej. Droga dojazdowa do nieruchomości oznaczonej jako kompleks 2 jest nieurządzona. Dojazd odbywać się będzie z przyległych dróg publicznych i poprzez drogi wewnętrzne tj.: od strony ul. Szosa Bydgoska drogą wewnętrzną zaprojektowaną w obszarze KDW3, do której dojazd należy zaprojektować z drogi KD(D)2, na warunkach ustalonych z zarządcą drogi. W umowie sprzedaży zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa (jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej wynosi 56.257,74 zł z VAT w wysokości 23 %) polegająca na prawie przejazdu i przechodu po terenie działki geod. nr 101/6 z obrębu nr 23, KW TO1T/00068204/4 – pas terenu o szerokości 7m biegnący wzdłuż północnej granicy działki nr 101/6, o powierzchni 791 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń na rzecz każdoczesnego właścicieli nieruchomości, położonych przy ul. Szosa Bydgoska 76-80, oznaczonych geod. jako działki nr: 35/16 (Bp), 44/3 (Lz), 45/1 (Bp),91/4 (RVI), 102/4 (Bp), obręb 23 - (kompleks nr 2). Właściciel nieruchomości władnącej winien partycypować w kosztach urządzenia i utrzymania drogi dojazdowej na działce nr 101/6 z właścicielem nieruchomości przy ul. Szosa Bydgoska 70-74, i 78A (dz. geod. nr dz. nr 51/5, 51/6, 87/2, 91/5, 91/6, 91/7, 45/2, 102/5, 102/6, 103/5, 103/6, 44/4, 44/5, 35/17, 35/18 o łącznej pow. 1,1611 ha). Zbywane grunty położone są w otoczeniu lotniska i z tego powodu dla ww. obszaru obowiązują między innymi ograniczenia wysokości obiektów budowlanych i naturalnych, w tym umieszczonych na nich urządzeń (np. maszty, anteny) określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Toruń i przepisach odrębnych. Opisane w regulaminie przetargu służebności nie sa wykonywane na zbywanej nieruchomości.

Przeznaczenie:
Nieruchomość położona jest na obszarze objętym m.p.z.p. dla terenów położonych pomiędzy ulicą Sz.Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr 726/17 RMT z dnia 23 listopada 2017r., oznaczonym jako jednostki planistyczne: 100.01-U03, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „teren zabudowy usługowej” oraz dopuszczalne „obiekty usługowo-produkcyjne, parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej”.

Infrastruktura techniczna:
Uzbrojenie: w przebiegu ulicy Szosa Bydgoska i Pera Jonssona: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieć gazowa. Spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. przystąpiła do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej umożliwiających zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków sanitarnych z nieruchomości opisanych jako kompleks nr 2 niniejszego regulaminu. Włączenie do tych sieci będzie mogło nastąpić po ich wybudowaniu i przekazaniu do eksploatacji.

Forma rozdysponowania:
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności.

Główne drogi:
ul. Szosa BydgoskaTermin przetargu:
25 października 2022, godz. 10:00:00

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115

Cena wywoławcza:
2.200.000,00 PLN

Wadium:
220.000,00 (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
19 października 2022

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Regulamin przetargu

Informacje o wyniku przetargu:
I przetarg przeprowadzony w dniu 25 października 2022r. o godzinie 10.00 zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie wpłacił wadium. Cena wywoławcza wynosiła 2.200.000,00 zł brutto


Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b
56 61 18 401
tel. 87-100
i.wieckowska@um.torun.plMetryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 29-01-2018
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 29-01-2018 11:58:37
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 04-08-2022 12:23:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A