Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.01.2023


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

ul. Szubińska 23 (Usługi)Adres:
ul. Szubińska 23 (dz. nr 21/2)

Powierzchnia działki:
3267 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Zbywany grunt jest niezabudowany i niezagospodarowany. W zasięgu nieruchomości znajdują się sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna, gazowa ciepłownicza. Przez północną część działki przebiega sieć elektroenergetyczna i posadowiony jest słup energetyczny. Spółka Energa Operator SA, właściciel sieci, uzyskała zgodę Gminy na demontaż napowietrznej SN oraz stanowisk słupowych .Nabywca nieruchomości w umowie sprzedaży zostanie zobowiązany do każdorazowego nieodpłatnego udostępniania nabywanego gruntu właścicielowi infrastruktury w celu dokonywania prac konserwatorskich lub usunięcia ewentualnych awarii oraz przyłączania nowych inwestycji do już istniejących sieci. Nieruchomość znajduje się na obszarze użytkowanym w latach 70-tych jako plac ćwiczeń wojskowych, w związku z czym nie wyklucza się ewentualności występowania przedmiotów i zanieczyszczeń pochodzenia wojskowego (w tym wybuchowych), mogących stanowiących niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi. Dojazd do nieruchomości odbywa się ulicą Szubińską. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje obsługi komunikacyjnej z ulicy Gniewkowskiej.Wpisy w dziale III księgi wieczystej KW Nr TO1T/00030692/6 nie dotyczą przedmiotu sprzedawanej działki.

Przeznaczenie:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla odcinka ul. Poznańskiej oraz terenu położonego pomiędzy ul. Szubińską i ul. Gniewkowską w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr 450/12 RMT z dnia 13 grudnia 2012 r. nieruchomość jest położona na obszarze jednostki planistycznej oznaczonej symbolem 57.20-U1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „usługi” i przeznaczenie dopuszczalne: „funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej”. Plan miejscowy wskazuje m.in. dla tego terenu obowiązek zastosowania zakazów wynikających z istnienia strefy ochronny pośredniej ujęcia wody podziemnej „Mała Nieszawka”. Dla przedmiotowego terenu obowiązują rygory ustalone w Rozporządzeniu Nr 5/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Mała Nieszawka” w Toruniu i gminie Wielka Nieszawka, województwo kujawsko-pomorskie oraz w Rozporządzeniu Nr 3/2013 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 29 maja 2013 r., tj. m.in. zakaz wprowadzania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do ziemi i wód powierzchniowych, zakaz rolniczego wykorzystania ścieków, zakaz stosowania środków ochrony roślin innych niż dopuszczone (…), zakaz lokalizacji składowisk odpadów, zakaz lokalizacji zakładów przemysłowych, ferm chowu, hodowli zwierząt, zakaz lokalizacji magazynów produktów ropopochodnych, zakaz budowy stacji paliw, zakaz lokalizacji cmentarzy itp.

Infrastruktura techniczna:
W zasięgu nieruchomości znajdują się sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna, gazowa ciepłownicza.

Forma rozdysponowania:
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

Główne drogi:
ul. GniewkowskaTermin przetargu:
22 listopada 2022, godz. 13:00:00

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115 (1 piętro)

Cena wywoławcza:
800.000,- PLN

Wadium:
80.000,00 zł (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
16 listopada 2022

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Historia oferty:
Przeprowadzony w dniu 7 czerwca 2022r. pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg przeprowadzony 30 sierpnia również nie wyłonił nabywcy.

Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
tel. 56 61 18 593
k.kierys@um.torun.plMetryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 29-01-2018
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 29-01-2018 11:58:37
Kto zmodyfikował: Katarzyna Kierys
Data ostatniej modyfikacji: 26-09-2022 11:19:29
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A