Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 25.05.2024


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

GRĘBOCIN/Abisynia - Przelot 23N-25 (usługi)Adres:
Toruń, Osiedle Grębocin-Abisynia, obręb nr 54, ul. Przelot 23N-25, działki nr: 91/7, 92/5 i 176/11.

Powierzchnia działki:
33.233 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Zbywane działki gruntu są niezabudowane i niezagospodarowane. Na działkach znajdują się drzewa i krzewy. Usunięcie kolidujących z przyszłą zabudową drzew możliwe jest na wniosek i koszt nabywcy zgodnie z odrębnymi przepisami. W ulicy Przelot biegną sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa i telekomunikacyjna. W pasie ulicy Projektowanej CXXXII biegną sieci: gazowa i telekomunikacyjna. Nad działką gruntu nr 92/5 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110kV, która ogranicza możliwości zabudowy i zagospodarowania nieruchomości. Wzdłuż południowo-wschodniej granicy działek gruntu nr 92/5 i nr 176/11 planowana jest budowa przewodów sieci kanalizacyjnych. Nabywca tych działek gruntu zobowiązany jest do ustanowienia w akcie notarialnym nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie prawa służebności przesyłu na rzecz Spółki Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu polegającego na: 1) znoszeniu istnienia na nieruchomości obciążonej projektowanych urządzeń kanalizacyjnych, 2) prawie korzystania przez Spółkę Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z części działek nr 92/5, 176/11, obręb nr 54, w pasie o szerokości 7,0 m (słownie: siedem metrów) licząc od granicy nieruchomości (minimum 3,0 m od krawędzi projektowanego przewodu), w granicach określonych na mapie sytuacyjnej kolorem fioletowym. Plan sytuacyjny stanowić będzie załącznik do aktu notarialnego, celem wykonywania czynności związanych z budową, przebudową, eksploatacją, konserwacją, naprawą i modernizacją urządzeń, które Spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zamierza wybudować, to jest sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Spółki pod firmą: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Spółka posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. Z uwagi na projektowane przewody kanalizacyjne, lokalizacja projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu działek nr 92/5 i nr 176/11 z obrębu nr 54 powinna być uzgodniona przez inwestora ze Spółką Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Minimalna odległość pozioma projektowanych budynków nie może być mniejsza niż 3,0 m od skrajni przewodu kanalizacyjnego. Działki gruntu zapisane są w księgach wieczystych: TO1T/00051617/0, TO1T/00063985/7 i TO1T/00034467/8.

Przeznaczenie:
Nieruchomości położone są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 407/08 Rady Miasta Torunia z dnia 2 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębocin Nad Strugą – B” w Toruniu, znajdującym się w granicach jednostki planistycznej 6.14-U2, dla której wskazano przeznaczenie podstawowe: „tereny usług” i dopuszczalne: „produkcja, składy i magazyny, drogi wewnętrzne, parkingi, garaże wielostanowiskowe, funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową lub produkcyjną, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej”. Ww. plan miejscowy wyklucza lokalizację: stacji demontażu pojazdów, sprzętu gospodarstwa domowego, komputerów, itp. i przetwarzania odpadów powstałych z tego demontażu; obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (np. złomowiska), z wyłączeniem gospodarki odpadami powstałymi w trakcie działalności usługowej i produkcyjnej, prowadzonej w ramach przeznaczenia podstawowego terenu; funkcji chronionych. Dla jednostki planistycznej oznaczonej symbolem 6.14-U2 ww. plan miejscowy określa m.in.: zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, zakaz nie dotyczy obiektów tymczasowych związanych z imprezami okolicznościowymi lub sezonowymi (np. targi, kiermasze, wystawy itp.); elewacje projektowanych budynków eksponowane od strony dróg publicznych o wysokich walorach estetycznych; zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających obowiązkowo sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (zakaz nie dotyczy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej z wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej); dla otwartych placów składowych lokalizowanych od strony dróg publicznych – nakaz wprowadzenia, od strony tych dróg, pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 5,0 m; wyznacza pas terenu, oznaczony na rysunku planu – jako obszar ograniczonego użytkowania dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV (po 20 metrów w obie strony od osi linii) - ustalenie przestaje obowiązywać w przypadku dyslokacji linii lub jej skablowania; wprowadza nakaz uzgodnienia zamierzeń inwestycyjnych – zagospodarowania terenu, usytuowania budynków, ich przeznaczenia i gabarytów, nasadzeń zieleni lokalizowanych w pasie ograniczonego użytkowania linii elektroenergetycznej – z zarządcą tej linii; dopuszcza makroniwelacje terenu z nakazem ochrony stateczności skarp i obowiązkiem zagospodarowania terenu i sytuowania obiektów w pobliżu skarpy zgodnie z przepisami dotyczącymi geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Zgodnie z ww. planem miejscowym obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z jezdni przyległych dróg publicznych, w tym również poprzez drogi wewnętrzne, na warunkach wydanych przez zarządcę lub właściciela drogi.

Forma rozdysponowania:
.... ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.Termin przetargu:
brak daty

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126B - sala konferencyjna nr 115 - I piętro.

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Historia oferty:
W dniu 09.06.2020 r. odbył się kolejny ustny przetarg nieograniczony z ceną wywoławczą brutto 4.000.000 zł, który zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do licytacji (I przetarg - 10.09.2019 r.; II - 10.12.2019 r.).

Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń
Iwona Więckowska
tel. (56) 611 84 01
i.wieckowska@um.torun.plUwagi:
W celu uzyskania mapy drogą elektroniczną prosimy o kontakt z osobą prowadzącą sprawę. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi.

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Data wytworzenia: 25-02-2021
Kto opublikował: Arkadiusz Matusiewicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Elżbieta Koblańska
Data ostatniej modyfikacji: 09-06-2020 14:10:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A