Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 25.05.2024


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

GRĘBOCIN/ABISYNIA - Przelot 24-26 (usługi)Adres:
Toruń, obręb nr 54, ul. Przelot 24-26, działki nr: 90/6, 93/2, 93/3, 93/6, 176/9, 176/10

Powierzchnia działki:
27.097 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Zbywany grunt jest niezabudowany, niezagospodarowany i porośnięty drzewami. Kształt działki to nieregularny wielobok. W granicach działki nr 93/2 usytuowane są budynki gospodarcze użytkowane przez właściciela sąsiedniego gruntu. W granicach działki nr 93/6 znajduje się zbiornik bezodpływowy na nieczystości użytkowany przez właściciela sąsiedniego gruntu. Nieruchomość jest nieuzbrojona, ale znajduje się w zasięgu sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej i telekomunikacyjnej. Przez grunt przebiegają sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa w150, kolektor ściekowy ks300, kolektor deszczowy kd800, inna budowla podziemna iB, napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV (słupy znajdują się w granicach działki nr 93/6), linia telekomunikacyjna. W ewidencji gruntów kompleks nieruchomości oznaczony jest użytkami: „Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane”, „RVI – grunty orne”, „Bi – inne tereny zabudowane”, „dr – drogi” i „LsV – lasy”. Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. Przeznaczenie nieruchomości do innego niż leśny, sposobu użytkowania, wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Procedura wydania takiej decyzji prowadzona jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nieruchomość zapisana jest księgach wieczystych KW Nr: TO1T/00051617/0, TO1T/00063985/7 i TO1T/00034467/8.

Przeznaczenie:
Kompleks nieruchomości położony jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 407/08 Rady Miasta Torunia z dnia 2 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębocin Nad Strugą – B” w Toruniu, znajdującym się w granicach jednostki planistycznej 6.14-U1, dla której wskazano przeznaczenie podstawowe: tereny usług i dopuszczalne: produkcja, składy i magazyny, drogi wewnętrzne, parkingi, garaże wielostanowiskowe, funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową lub produkcyjną, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. Ww. plan miejscowy wyklucza lokalizację: stacji demontażu pojazdów, sprzętu gospodarstwa domowego, komputerów, itp. i przetwarzania odpadów powstałych z tego demontażu, obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (np. złomowiska), z wyłączeniem gospodarki odpadami powstałymi w trakcie działalności usługowej i produkcyjnej, prowadzonej w ramach przeznaczenia podstawowego terenu, funkcji chronionych, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających obowiązkowo sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (zakaz nie dotyczy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej z wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej). Plan miejscowy wyznacza pas terenu, oznaczony na rysunku planu – jako obszar ograniczonego użytkowania dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV (po 20 metrów w obie strony od osi linii) - ustalenie przestaje obowiązywać w przypadku dyslokacji linii lub jej skablowania. Ponadto plan miejscowy wskazuje: nakaz uzgodnienia zamierzeń inwestycyjnych – zagospodarowania terenu, usytuowania budynków, ich przeznaczenia i gabarytów, nasadzeń zieleni lokalizowanych w pasie ograniczonego użytkowania linii elektroenergetycznej – z zarządcą tej linii, nakaz zachowania pasa technicznego o szerokości po 1,5 metra od osi istniejących kanałów ściekowych z możliwością przełożenia tych sieci na warunkach i w uzgodnieniu z ich zarządcą oraz nakaz odsunięcia linii zabudowy na odległość po 3,0 metry od osi kanałów ściekowych. Ustalenia przestają obowiązywać w przypadku przełożenia sieci na tereny komunikacji publicznej lub zieleni urządzonej.

Forma rozdysponowania:
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości. I ustny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 12.12.2017 r.Termin przetargu:
brak daty

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126B - sala konferencyjna nr 115 - I piętro.

Termin wpłacania wadium:
brak daty

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Historia oferty:
I ustny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 12.12.2017 r. z ceną wywoławczą brutto 1.600.000 zł i zakończył się wynikiem negatywnym.

Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń
Iwona Więckowska
tel. (56) 611 84 01
i.wieckowska@um.torun.plUwagi:
W celu uzyskania mapy lub regulaminu przetargu drogą elektroniczną lub faksem prosimy o kontakt z osobą prowadzącą. Regulamin przetargu przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia Nr .... z dnia .......... r. do pobrania na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.torun.pl/files/doc/z_ _2018_01.pdf. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi.

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Data wytworzenia: 25-02-2021
Kto opublikował: Arkadiusz Matusiewicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Elżbieta Koblańska
Data ostatniej modyfikacji: 18-12-2017 08:39:30
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A