Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 21.07.2024

Liczba wejść na stronę:
 

KLAUZULE INFORMACYJNE RADY MIASTA TORUNIA

 

Informacja o transmisji obrad Rady Miasta Torunia w sieci internet

Obrady Rady Miasta Torunia transmitowane są w sieci Internet na stronie www.torun.pl. Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu posiedzenia dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych z systemu monitoringu jest Gmina Miasta Toruń; siedziba: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Monitoring realizuje przepis art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2019, poz. 506). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Monitoring obejmuje salę obrad Rady Miasta Torunia.
Zapisy monitoringu zawierające wizerunek osób prywatnych będą przechowywane przez administratora przez okres wymagany do realizacji obowiązku prawnego (zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej).
Osoby, których wizerunek i głos został utrwalony na nagraniu mają prawo do dostępu do nagarnia i prawo do jego usunięcia, ale wyłącznie w części, która nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych nie będzie mieć w tym przypadku zastosowania.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Odbiorcą danych z monitoringu mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi ADO zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, tj. firma informatyczna świadcząca usługi streamingowe. W związku z tym, iż zapis monitoringu stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każda osoba może uzyskać do niego dostęp.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@um.torun.pl, tel. 56 611 88 02, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.


Klauzula informacyjna dotycząca listy poparcia dla inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji projektu uchwały złożonego przez grupę mieszkańców. Jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Podanie przez Pana/ią danych jest regulowane § 28 ust. 10 uchwały nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15.04.1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019r. poz. 1569) w związku z § 18 uchwały nr 961/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5438).
W przypadku niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić procedowania przez Radę Miasta Torunia projektu uchwały zgłoszonego przez grupę mieszkańców miasta Torunia.
Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne, informacje dotyczące zamieszkania, podpis. Pana/i dane osobowe uzyskaliśmy od osoby występujące w imieniu grupy mieszkańców popierających obywatelski projekt uchwały.
Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez 2 lata po zakończeniu kadencji Rady Miasta Torunia, w której wpłynął obywatelski projekt uchwały, liczone od stycznia roku następującego po zakończeniu kadencji.
Ma Pan/i prawo do:
1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    poprawienia swoich danych;
3)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Może Pan/i wskazać Urzędowi szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania danych. Wówczas Urząd zaprzestanie je przetwarzać chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Pana/i praw;
4)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji, jak złożyć żądanie, udziela Inspektor Ochrony Danych. Znajdują się one także na stronie internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres email: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).


Klauzula informacyjna dotycząca obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – komitet inicjatywy

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji projektu uchwały złożonego przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej w imieniu grupy mieszkańców. Jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Podanie przez Pana/ią danych jest regulowane § 10 uchwały nr 961/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5438).
W przypadku niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić procedowania przez Radę Miasta Torunia projektu uchwały zgłoszonego przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej w imieniu grupy mieszkańców miasta Torunia.
Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne, informacje dotyczące zamieszkania, podpis. Pana/i dane osobowe uzyskaliśmy od Komitetu inicjatywy uchwałodawczej występującego w imieniu grupy mieszkańców popierających obywatelski projekt uchwały.
Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez 2 lata po zakończeniu kadencji Rady Miasta, w której wpłynął obywatelski projekt uchwały, liczone od stycznia roku następującego po zakończeniu kadencji.
Ma Pan/i prawo do:
1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    poprawienia swoich danych;
3)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Może Pan/i wskazać Urzędowi szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania danych. Wówczas Urząd zaprzestanie je przetwarzać chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Pana/i praw;
4)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji, jak złożyć żądanie, udziela Inspektor Ochrony Danych. Znajdują się one także na stronie internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).


Klauzula informacyjna dotycząca wyborów do rad okręgów

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji zadania – przeprowadzenie wyborów członków rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń. Jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Podanie przez Pana/ią danych jest regulowane § 6 ust. 3 i 4 ordynacji wyborczej do rad okręgów miasta Torunia stanowiącej załącznik nr 1 do wzorcowego statutu okręgu będącego załącznikiem do uchwały nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 3864).
W przypadku niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić przyjęcia zgłoszenia kandydata na członka rady okręgu.
Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne, informacje dotyczące zamieszkania, podpis. Pana/i dane osobowe uzyskaliśmy od kandydata na członka rady okręgu.
Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez 2 lata po zakończeniu kadencji rad okręgów, w której kandyduje osoba popierana przez Pana/ią, liczone od stycznia roku następującego po zakończeniu kadencji.
Ma Pan/i prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) poprawienia swoich danych;
3) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Może Pan/i wskazać Urzędowi szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania danych. Wówczas Urząd zaprzestanie je przetwarzać chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Pana/i praw;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji, jak złożyć żądanie, udziela Inspektor Ochrony Danych. Znajdują się one także na stronie internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres email: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).


Klauzula informacyjna dotycząca zgłoszenia mieszkańca do debaty nad raportem o stanie gminy

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji zadania – umożliwienie udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Toruń. Jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
W przypadku niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić przyjęcia zgłoszenia mieszkańca Torunia chcącego zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Toruń.
Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne, podpis. Pana/i dane osobowe uzyskaliśmy mieszkańca chcącego zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Toruń.
Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez 2 lata po zakończeniu kadencji Rady Miasta Torunia, w której wpłynęło zgłoszenie mieszkańca, liczone od stycznia roku następującego po zakończeniu kadencji.
Ma Pan/i prawo do:
1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    poprawienia swoich danych;
3)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Może Pan/i wskazać Urzędowi szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania danych. Wówczas Urząd zaprzestanie je przetwarzać chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Pana/i praw;
4)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji, jak złożyć żądanie, udziela Inspektor Ochrony Danych.Znajdują się one także na stronie internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres email: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).

Metryczka
Podmiot udostępniający: RMT
Kto wytworzył: BRM
Data wytworzenia: 15-10-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 15-10-2018 10:53:01
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 07-05-2021 15:24:09
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt