Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 25.05.2024

Liczba wejść na stronę:
Rejestry prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia

Do końca roku 2017

 

 1. Rejestr dzienników budowy
  • podlegające wykonaniu decyzje o pozwoleniu na budowę.
   Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

 2. Rejestr wniosków
 3. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
 4. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 5. Rejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 6. Rejestr zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych.
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

 7. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 8. Publicznie dostępny wykaz danych (wykazy zarejestrowanych wniosków, decyzji i postanowień uzgadniających dla inwestycji zaliczonych do potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko lub dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko.
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie działu II ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zmianami).
  • dane dostępne w wersji elektronicznej na platformie www.ekoportal.pl

/-/

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Adam Popielewski
Data wytworzenia: 08-03-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 08-03-2018 09:25:26
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 08-03-2018 09:55:06
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt