Procedura postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego
w Urzędzie Miasta Torunia

 

 

Zasady ogólne

 

1.          Niniejsza procedura nie narusza obowiązującego prawa, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Kodeksu pracy oraz przepisów dotyczących odpowiedzialności pracowniczej i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych, a także przepisów Kodeksu karnego.

2.          Procedura określa sposoby postępowania wewnętrznego w Urzędzie Miasta Torunia - zwanego dalej Urzędem, w stosunku do przejawów naruszenia Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miasta Torunia - zwanego dalej Kodeksem oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa - nie określa jednak sankcji, w przypadku, gdy są one uregulowane innymi przepisami,

 

 

Zasady postępowania

 

1.          Każdy pracownik, dbając o dobre imię Urzędu, powinien swoim postępowaniem wypełniać treści zawarte w Kodeksie, w szczególności reagować na wszelkie przejawy jego naruszania.

2.          Każdy pracownik powinien zwrócić koleżeńską uwagę innemu pracownikowi, w przypadku zachowania nieetycznego, naruszającego dobre obyczaje i stosunki międzyludzkie zarówno w odniesieniu do interesantów, jak i współpracowników,

3.          W przypadku, gdy zachowanie nieetyczne dotyczy naruszenia prawa, obowiązkiem każdego pracownika jest powiadomienie o tym bezpośredniego przełożonego lub członka kierownictwa Urzędu.,

4.          Bezpośredni przełożony przeprowadza rozmowę - traktowaną jako postępowanie wyjaśniające - z pracownikiem naruszającym Kodeks, podczas której wyjaśnia motywy, przyczyny i ustala przebieg nieetycznego zajścia, a także podejmuje decyzję odnośnie dalszego toku sprawy.

5.          W przypadku wnioskowania o udzielenie kary porządkowej lub stwierdzenia przestępstwa, z rozmowy sporządza się notatkę, która kierowana jest do Prezydenta Miasta Torunia - zwanego dalej Prezydentem, za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego Urzędu. Wniosek i notatkę kieruje się niezwłocznie w celu dotrzymania terminów dotyczących odpowiedzialności pracowniczej.

6.          Wydział Organizacyjny informuje niezwłocznie o wniosku przełożonego resortowego i składa wniosek do Prezydenta z propozycją rozwiązania - zgodnie z obowiązującymi przepisami i opinią prawną Wydziału Prawnego.

7.          W razie niejasności lub niejednoznaczności wniosku Wydział Organizacyjny przeprowadza postępowanie wyjaśniające, sporządzając odpowiednie dokumenty (notatkę z rozmowy, wyjaśnienia pracownika na piśmie, wniosek do Prezydenta).

8.          Na podstawie materiałów przygotowanych przez Wydział Organizacyjny Prezydent podejmuje decyzję, która przekazywana jest pracownikowi przez resortowego przełożonego, Sekretarza Miasta Torunia lub dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

9.          W przypadku stwierdzenia przestępstwa, dyrektor wydziału informuje o fakcie jego popełnienia Prezydenta oraz Wydział Organizacyjny. Dalszy tok postępowania określa się w porozumieniu z dyrektorem Wydziału Prawnego i na tej podstawie kieruje do odpowiednich organów, takich jak prokuratura, rzecznik dyscyplinarny, rzecznik dyscypliny finansowej i inne.

 

 

Sankcje

 

1.          Za naruszenie Kodeksu w sprawach uregulowanych prawem grożą sankcje przewidziane w aktach normatywnych.

2.          Za naruszenie zasad etycznych dotyczących dobrych obyczajów i stosunków międzyludzkich nie przewiduje się kar. Dotkliwością dla osoby naruszającej te zasady powinien być towarzyski brak akceptacji dla nagannych działań i służbowa reakcja w postaci rozmowy, ostrzeżenia bądź ustnego upomnienia.

3.          Przypadki szczególnie drastyczne powinny być omówione na naradach kierownictwa Urzędu.

4.          Udokumentowane przypadki uporczywego naruszania zasad etycznych, niepodlegające karze porządkowej oraz sankcjom karnym, mogą skutkować przeniesieniem na inne stanowisko, odebraniem pełnomocnictw do wydawania decyzji, nieuwzględnieniem przy decyzjach o awansie lub podwyżce wynagrodzenia, nagrodach, pomocy przy podnoszeniu kwalifikacji i innej.

 

/-/