Ogłoszenie nr 1/2019

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu

Ul. Rydygiera 30/32 , 87-100 Toruń

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające  wymagania określone w art.6 ust.1 i ust.3 pkt 2 i 3 oraz art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260 z późn. zm.).

Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa i adres jednostki:  Dzienny Dom Pomocy Społecznej  ul. Rydygiera 30/32     87-100 Toruń

Stanowisko:  Pracownik d/s  administracyjno  - gospodarczych

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar: 1 etat , 40 godz. Tygodniowo

 

1.Wymagania niezbędne:

 a) obywatelstwo  polskie lub obywatelstwo członka Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym  na podstawie umowy międzynarodowej lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo  do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wykształcenie wyższe: preferowane kierunki :administracja, zarządzanie ,

c ) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

d) praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów z zakresu prawa pracy,

e) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów oprogramowania biurowego, urządzeń biurowych oraz umiejętność korzystania z zasobów internetowych,

f)niekaralność za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

g) brak przeciwwskazań zdrowotnych.

 

2.Wymagania dodatkowe:

a)znajomość  przepisów z zakresu prawa samorządowego,

b) znajomość przepisów z zakresu BHP,

c) umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych,

d) umiejętność  sporządzania danych statystycznych,

e) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

f) nieposzlakowana opinia i wysoka kultura osobista,

g) odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,

h) dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw kadrowych,

b) obsługa sekretariatu,  przyjmowanie rozmów telefonicznych,

c )prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją zamówień publicznych,

d) zapewnienie stanu bezpieczeństwa technicznego i pełnosprawności użytkowej  obiektów w tym stałe przeglądy techniczne,

e)prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,

f) prowadzenie spraw z zakresu ZFŚS,

g) nadzorowanie prac konserwacyjnych, bieżących napraw, usprawnień w funkcjonowaniu obiektów,

h)archiwizowanie dokumentów, utrzymanie porządku w archiwum DDPS,

i)współpraca z PUP w zakresie organizowania robót publicznych, staży, przygotowania zawodowego ,

j)dbałość o terminowe badania i szkolenia bhp, kierowanie na w/wym badania pracowników,

k) organizowanie i rozliczanie prac społecznie użytecznych,

l)dokonywanie okresowej inwentaryzacji majątku oraz organizacja kasacji zniszczonego sprzętu, sporządzanie protokołów zużycia, zniszczenia

ł)opracowywanie projektów zmian do regulaminów wewnętrznych obowiązujących w DDPS,

m)obsługa organizacyjno-kancelaryjna,

n)prowadzenie dokumentacji biurowej,

o)zarządzanie pocztą elektroniczną.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

a) CV( zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29.08.1997r. o  ochronie danych osobowych / tekst jednolity    Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm./ )

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie ( oryginał do wglądu),

d) świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

h) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownik d/s  administracyjno  - gospodarczych  w pełnym wymiarze czasu pracy,

i)oświadczenie zawierające zgodę na publikację  w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych zawartych w ofercie pracy- zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. / Dz.U z 2016r. poz.902 z póź. zm./

 

5.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia  ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi

co najmniej 6%.

 

6. Termin i miejsce składania ofert

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być opatrzone jego własnoręcznym podpisem. Oczekiwane od kandydatów umiejętności zostaną praktycznie sprawdzone podczas postępowania. Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2018 poz. 931 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu

ul. Rydygiera 30/32 osobiście lub przesłać pocztą na adres DDPS  w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem tel.  kontaktowego opatrzonej napisem „ Nabór nr 1/2019 nastanowisko pracownik d/s  administracyjno  - gospodarczych ”  w terminie do dnia : 28.01.2019r. do godz. 15 ⁰⁰

Aplikacje, które wpłyną po wyżej  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

7. Informacja o przebiegu naboru:

a) Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych  na stanowisko urzędnicze,

b) Kandydaci spełniający wymagania formalne poinformowani zostaną telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej,

c) Informacja o ostatecznych wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, www.bip.torun< ogłoszenie o pracy>  w innych jednostkach  oraz na tablicy ogłoszeń DDPS.

8. Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej  z siedzibą przy ul. Rydygiera 30/32,87-100 Toruń . W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo rodo1@tcuw.torun.pl.Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu  do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w naborze, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do postępowania. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób można odebrać osobiście w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru, nieodebrane dokumenty po upływie tego terminu zostaną zniszczone.

 

 

 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu

Małgorzata Sienkiewicz